Page 7 -
P. 7

ิ
                             ิ
          ิ
                ์
              ิ
         ื
  โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                  การเตรียมตัวอย่าง
                   ………………………
      แบ่งวิธีการเตรียมตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่าง เป็น 2 วิธี คือ

      1. ปุ๋ยเคมีที่ไม่เป็นของเหลว
                      ี
          อ้างอิงตามวิธี 1.01.01 การเตรยมตัวอย่าง (ภาคผนวก 1)
      2. ปุ๋ยเคมีที่เป็นของเหลว
        2.1 ขอบข่ายและวัตถุประสงค์
           เตรียมตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่เป็นของเหลวเพื่อการวิเคราะห์
        2.2 หลักการ
           เตรียมตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่เป็นของเหลว เพื่อใช้เป็นตัวแทนของตัวอย่าง

          ส าหรับวิเคราะห์ (AOAC, 2019)
        2.3 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
          2.3.1 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
             2.3.1.1 เครื่องผสมสารละลาย (Homogenizer)
             2.3.1.2 เครื่องแก้ว และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติการวิเคราะห์
          2.3.2 สารเคมี
             -
        2.4 วิธีการ
          2.4.1 เขย่าตัวอย่างปุ๋ยที่เป็นของเหลวจากขวดบรรจุ หรือเทกลับไปมาให้
             ตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน หรือเทตัวอย่างปุ๋ยลงในบีกเกอร์หรือ

             ภาชนะที่สะอาด คน หรือกวนด้วยเครื่องผสมสารละลาย หรือแท่ง
             แก้วเพื่อให้ตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน
          2.4.2 น าตัวอย่างปุ๋ยประมาณ 50 มิลลิลิตร ใส่ภาชนะเพื่อน าไปวิเคราะห์
        หมายเหตุ
          กรณีปุ๋ยเคมีที่เป็นของเหลวที่เป็นชนิดเดียวกัน แต่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุ
        ที่มีปริมาณน้อยกว่า 700 มิลลิลิตร ให้น ามาผสมรวมกัน และท าให้เป็นเนื้อเดียวกัน
        ก่อนน าไปวิเคราะห์                                     ู
        คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน ้าได้ และสารหน | 1
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12