Page 9 -
P. 9

ิ
                ์
         ื
          ิ
  โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                             ิ
                        ิ

       แคลเซียม แมกนีเซียม ก้ามะถัน เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ทองแดง โบรอน
       และโมลิบดินัม ในรูปที่ละลายน ้า โดย Inductively Coupled Plasma
            Optical Emission Spectroscopic Method
              ………………………………………………………

      1. ขอบข่ายและวัตถุประสงค์

        เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน เหล็ก สังกะสี
      แมงกานีส ทองแดง โบรอน และโมลิบดินัม ในรูปที่ละลายน้ าในปุ๋ยเคมี

      2. หลักการ
        วิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน เหล็ก สังกะสี แมงกานีส
      ทองแดง โบรอน และโมลิบดินัม ในรูปที่ละลายน้ า โดยการสกัดด้วยน้ า และป้องกัน
      การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสด้วยการเติมกรด (European Parliament and the
      Council of the European Union, 2003 และ European Committee for
      Standardization, 2018b) น าสารละลายที่ได้วัดด้วย Inductively coupled plasma

      optical emission spectrometer (ICP-OES; European Committee for
      Standardization, 2018a) สารละลายตัวอย่างจะถูกท าให้ร้อนขึ้นโดยพลาสมา
      ที่มีพลังงานสูง ซึ่งเกิดจากแหล่งพลังงานกระตุ้นด้วยก๊าซอาร์กอนให้แตกตัว เมื่อสาร
      ที่ต้องการวิเคราะห์ผ่านพลาสมาจะแตกตัวเป็นอะตอม (Atomization) แล้วถูกกระตุ้น
      เป็นไอออน (Ionization) อะตอมหรือไอออนที่ถูกกระตุ้นจะเปล่งแสงออกมา แสงที่
      เกิดขึ้นถูกแยกด้วย Spectrometer ส าหรับความยาวคลื่นที่เลือกไว้ แสงที่ความยาวคลื่น
      นั้นจะถูกตรวจวัดด้วย Detector โดยปริมาณความเข้มของแสงที่วัดได้จะเป็นปฏิภาค
      โดยตรงกับปริมาณของธาตุในสารละลาย (แม้น และคณะ, 2552)

      3. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี

        3.1 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
          3.1.1 Inductively coupled plasma optical emission spectrometer
             (ICP-OES)
          3.1.2 เครื่องเขย่า
          3.1.3 เครื่องชั่ง ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
          3.1.4 เครื่องแก้ว และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติการวิเคราะห์


                                     ู
        คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน ้าได้ และสารหน | 3
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14