รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 285,732 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 146,420 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 124,563 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,261 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

333 เล่ม

จำนวนการอ่าน 271,784 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,980 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 23,256 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,786 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

115 เล่ม

จำนวนการอ่าน 99,731 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

647 เล่ม

จำนวนการอ่าน 639,380 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

99 เล่ม

จำนวนการอ่าน 75,673 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

50 เล่ม

จำนวนการอ่าน 64,033 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

175 เล่ม

จำนวนการอ่าน 92,766 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

222 เล่ม

จำนวนการอ่าน 194,085 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 43,705 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,039 ครั้ง

การทำป่าไม้

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,308 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

120 เล่ม

จำนวนการอ่าน 128,547 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,040 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 147,990 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ