รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 266,846 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 136,858 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 116,015 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,367 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

303 เล่ม

จำนวนการอ่าน 234,348 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,495 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,437 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,260 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 93,636 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

630 เล่ม

จำนวนการอ่าน 579,173 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 61,521 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 57,951 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

158 เล่ม

จำนวนการอ่าน 77,497 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 176,943 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,110 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,650 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,483 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 123,365 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,226 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 133,346 ครั้ง

feedback