รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 302,133 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 151,855 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 128,899 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,538 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

350 เล่ม

จำนวนการอ่าน 308,866 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,355 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,429 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,936 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

115 เล่ม

จำนวนการอ่าน 105,134 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

666 เล่ม

จำนวนการอ่าน 661,848 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

101 เล่ม

จำนวนการอ่าน 84,286 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

52 เล่ม

จำนวนการอ่าน 70,323 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

181 เล่ม

จำนวนการอ่าน 101,240 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

229 เล่ม

จำนวนการอ่าน 224,144 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 45,036 ครั้ง

มลภาวะ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,175 ครั้ง

การทำป่าไม้

27 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,015 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

131 เล่ม

จำนวนการอ่าน 134,952 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,443 ครั้ง

อารักขาพืช

173 เล่ม

จำนวนการอ่าน 158,171 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ