รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 305,318 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 153,891 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 131,056 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,064 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

357 เล่ม

จำนวนการอ่าน 321,839 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,661 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 25,927 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,182 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 107,439 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

686 เล่ม

จำนวนการอ่าน 684,359 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

104 เล่ม

จำนวนการอ่าน 87,653 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

54 เล่ม

จำนวนการอ่าน 73,968 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

187 เล่ม

จำนวนการอ่าน 115,553 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

235 เล่ม

จำนวนการอ่าน 239,173 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 45,848 ครั้ง

มลภาวะ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,568 ครั้ง

การทำป่าไม้

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,258 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

138 เล่ม

จำนวนการอ่าน 141,297 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,685 ครั้ง

อารักขาพืช

175 เล่ม

จำนวนการอ่าน 167,000 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ