รายชื่อหนังสือตามหน่วยงานจัดพิมพ์

International Tropical Timber Organization (ITTO)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 665 ครั้ง

Japan Association for Mangroves (JAM)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 665 ครั้ง

National Mangrove Committee of Thailand (Thai NATMANCOM NRCT)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 665 ครั้ง

กรมการข้าว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 33,070 ครั้ง

กรมการค้าภายใน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,714 ครั้ง

กรมการฝึกหักครู

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 582 ครั้ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 699 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 366 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 994 ครั้ง

กรมประมง

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 83,681 ครั้ง

กรมปศุสัตว์

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 190,233 ครั้ง

กรมป่าไม้

14 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,377 ครั้ง

กรมพัฒนาที่ดิน

27 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,559 ครั้ง

กรมวิชาการ

252 เล่ม

จำนวนการอ่าน 289,860 ครั้ง

กรมวิชาการเกษตร

250 เล่ม

จำนวนการอ่าน 288,749 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

214 เล่ม

จำนวนการอ่าน 206,527 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,416 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 28,593 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 423 ครั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 154 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,113 ครั้ง

กลุ่มหนังสือเกษตร

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,881 ครั้ง

กองทุนศาสตราจารย์ระพี สาคริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,405 ครั้ง

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 804 ครั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 29 ครั้ง

ชมรมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,410 ครั้ง

ธนาคารออมสิน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 323 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

41 เล่ม

จำนวนการอ่าน 32,614 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,527 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 455 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 95 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 95 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,992 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,314 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 218 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

674 เล่ม

จำนวนการอ่าน 557,885 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,386 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,369 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,184 ครั้ง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 17,886 ครั้ง

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 827 ครั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,722 ครั้ง

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,263 ครั้ง

มูลนิธิสวิตา

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,517 ครั้ง

มูลนิธิอานันทมหิดล

51 เล่ม

จำนวนการอ่าน 52,603 ครั้ง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 788 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,195 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง

143 เล่ม

จำนวนการอ่าน 40,059 ครั้ง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 403 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,417 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 290 ครั้ง

สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

22 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,889 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,501 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,874 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,432 ครั้ง

สมาคมกล้วยไม้บางเขน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,880 ครั้ง

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,263 ครั้ง

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,044 ครั้ง

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 962 ครั้ง

สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 184 ครั้ง

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 283 ครั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,184 ครั้ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,892 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 68 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 23,435 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

64 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,798 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,432 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,144 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,461 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,439 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 429 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,557 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,305 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,315 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 372 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 104 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,200 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,497 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,105 ครั้ง

สำนักพระราชวัง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 994 ครั้ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,797 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 194 ครั้ง

สำนักสวัสดิการสังคม

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 729 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 43,885 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

58 เล่ม

จำนวนการอ่าน 45,405 ครั้ง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 234 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบล

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,437 ครั้ง

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 118 ครั้ง

เคหการเกษตร

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 15,370 ครั้ง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,306 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ