sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

73 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,783 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

274 เล่ม

จำนวนการอ่าน 58,338 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

240 เล่ม

จำนวนการอ่าน 48,445 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,347 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 29,408 ครั้ง

feedback