sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

115 เล่ม

จำนวนการอ่าน 32,929 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

281 เล่ม

จำนวนการอ่าน 89,774 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

251 เล่ม

จำนวนการอ่าน 70,886 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 30,642 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

99 เล่ม

จำนวนการอ่าน 37,668 ครั้ง

แบบประเมิน