sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

67 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,225 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

271 เล่ม

จำนวนการอ่าน 51,674 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

238 เล่ม

จำนวนการอ่าน 42,920 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

85 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,338 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 26,985 ครั้ง

feedback