sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

175 เล่ม

จำนวนการอ่าน 78,272 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

286 เล่ม

จำนวนการอ่าน 152,002 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

254 เล่ม

จำนวนการอ่าน 119,883 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 46,219 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

100 เล่ม

จำนวนการอ่าน 55,496 ครั้ง

แบบประเมิน