sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

141 เล่ม

จำนวนการอ่าน 66,392 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

284 เล่ม

จำนวนการอ่าน 143,066 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

251 เล่ม

จำนวนการอ่าน 114,060 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 43,299 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

99 เล่ม

จำนวนการอ่าน 52,821 ครั้ง

แบบประเมิน