sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

138 เล่ม

จำนวนการอ่าน 47,914 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

284 เล่ม

จำนวนการอ่าน 111,671 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

251 เล่ม

จำนวนการอ่าน 86,606 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 35,054 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

99 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,667 ครั้ง

แบบประเมิน