sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

73 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,327 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

274 เล่ม

จำนวนการอ่าน 54,271 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

238 เล่ม

จำนวนการอ่าน 45,126 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

85 เล่ม

จำนวนการอ่าน 21,162 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 28,166 ครั้ง

feedback