sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

78 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,707 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

277 เล่ม

จำนวนการอ่าน 62,995 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

244 เล่ม

จำนวนการอ่าน 52,036 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 23,716 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 30,840 ครั้ง

แบบประเมิน