sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

178 เล่ม

จำนวนการอ่าน 80,474 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,817 ครั้ง

ศาสนา

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,786 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,682 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 930 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 5,560 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,902 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,422 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,599 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

41 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,362 ครั้ง

แบบประเมิน