sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

182 เล่ม

จำนวนการอ่าน 86,634 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,436 ครั้ง

ศาสนา

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,007 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,757 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,030 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,066 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

83 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,272 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

21 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,651 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,565 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

47 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,268 ครั้ง

แบบประเมิน