sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

182 เล่ม

จำนวนการอ่าน 123,721 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 14,283 ครั้ง

ศาสนา

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 40,344 ครั้ง

สังคมศาสตร์

49 เล่ม

จำนวนการอ่าน 27,802 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,728 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 14,596 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

83 เล่ม

จำนวนการอ่าน 37,489 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

21 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,409 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,201 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

47 เล่ม

จำนวนการอ่าน 29,432 ครั้ง

แบบประเมิน