sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

182 เล่ม

จำนวนการอ่าน 89,489 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,361 ครั้ง

ศาสนา

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,315 ครั้ง

สังคมศาสตร์

49 เล่ม

จำนวนการอ่าน 21,915 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,377 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,639 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

83 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,064 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

21 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,241 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,662 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

47 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,705 ครั้ง

แบบประเมิน