sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

182 เล่ม

จำนวนการอ่าน 97,737 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,626 ครั้ง

ศาสนา

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,548 ครั้ง

สังคมศาสตร์

49 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,476 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,238 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,211 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

83 เล่ม

จำนวนการอ่าน 26,017 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

21 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,077 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,773 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

47 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,498 ครั้ง

แบบประเมิน