sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

178 เล่ม

จำนวนการอ่าน 77,310 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,549 ครั้ง

ศาสนา

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 14,186 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 17,758 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 711 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,870 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,235 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,045 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,534 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

41 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,502 ครั้ง

feedback