sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

182 เล่ม

จำนวนการอ่าน 116,701 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,423 ครั้ง

ศาสนา

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 35,019 ครั้ง

สังคมศาสตร์

49 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,933 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,360 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,545 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

83 เล่ม

จำนวนการอ่าน 30,725 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

21 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,318 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,887 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

47 เล่ม

จำนวนการอ่าน 26,467 ครั้ง

แบบประเมิน