sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

179 เล่ม

จำนวนการอ่าน 72,624 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,088 ครั้ง

ศาสนา

144 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,483 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,225 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 533 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,114 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 15,526 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,466 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,425 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

41 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,060 ครั้ง

feedback