sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

179 เล่ม

จำนวนการอ่าน 74,252 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,255 ครั้ง

ศาสนา

144 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,675 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,747 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 622 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,348 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,398 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,669 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,452 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

41 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,581 ครั้ง

feedback