sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

178 เล่ม

จำนวนการอ่าน 79,775 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,732 ครั้ง

ศาสนา

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,190 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,470 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 895 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 5,339 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,505 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,308 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,585 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

41 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,146 ครั้ง

แบบประเมิน