sample image md

รายชื่อหนังสือตามหน่วยงานจัดพิมพ์

กรมวิชาการ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 104 ครั้ง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 75 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 494 ครั้ง

กระทรวงศึกษาธิการ

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 503 ครั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 328 ครั้ง

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 90 ครั้ง

ธนาคารทหารไทย จำกัด

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 544 ครั้ง

ธรรมสภา

59 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,950 ครั้ง

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,219 ครั้ง

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, กรุงเทพฯ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 474 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 193 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 494 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 75 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

457 เล่ม

จำนวนการอ่าน 77,360 ครั้ง

มูลนิธิสานแสงอรุณ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 857 ครั้ง

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,054 ครั้ง

มูลนิธิเผยแพร่ประเสริฐ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,196 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 326 ครั้ง

วัดชลประทานรังสฤษฏ์

63 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,922 ครั้ง

สถาบันบันลือธรรม

33 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,300 ครั้ง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 108 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 49 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 465 ครั้ง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

39 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,556 ครั้ง

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,811 ครั้ง

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 339 ครั้ง

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,774 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 267 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 132 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 317 ครั้ง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 78 ครั้ง

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 454 ครั้ง

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 265 ครั้ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 900 ครั้ง

สำนักพิมพ์แสงดาว

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 215 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,150 ครั้ง

เสถียรธรรมสถาน

22 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,645 ครั้ง

แบบประเมิน