sample image md

รายชื่อหนังสือตามหน่วยงานจัดพิมพ์

กรมวิชาการ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,603 ครั้ง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 107 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 809 ครั้ง

กระทรวงศึกษาธิการ

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 785 ครั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 538 ครั้ง

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 140 ครั้ง

ธนาคารทหารไทย จำกัด

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,925 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 83 ครั้ง

ธรรมสภา

59 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,799 ครั้ง

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,145 ครั้ง

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, กรุงเทพฯ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 709 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 264 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 809 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 124 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

510 เล่ม

จำนวนการอ่าน 232,992 ครั้ง

มูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 375 ครั้ง

มูลนิธิสานแสงอรุณ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 892 ครั้ง

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,093 ครั้ง

มูลนิธิเผยแพร่ประเสริฐ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,237 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 382 ครั้ง

วัดชลประทานรังสฤษฏ์

63 เล่ม

จำนวนการอ่าน 17,881 ครั้ง

สถาบันบันลือธรรม

33 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,099 ครั้ง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 184 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 83 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 624 ครั้ง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

39 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,812 ครั้ง

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,916 ครั้ง

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 426 ครั้ง

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,791 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,212 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,100 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 156 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 591 ครั้ง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 102 ครั้ง

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,318 ครั้ง

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 451 ครั้ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,106 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,062 ครั้ง

เสถียรธรรมสถาน

22 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,670 ครั้ง

แบบประเมิน