Page 10 -
P. 10

ิ
                                     ุ
                                 ั
          ื
                   ิ
                         ิ
                ิ
                  ์
   โครงการหนังสออเล็กทรอนกสเฉลมพระเกียรตสมเด็จพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมาร         ี
                   ิ
      ทานครหุลิวงป็ระดษฐไพุเราะ (ศร ศลิป็บรรเลิง)
           ู
                                ิ
       ่
       ู้
      ผู้เป็นทเคารพุบชาของ
           ่�
         ็
                 ู
                ์
                            ั
      ศาสิตราจำารย ดร.อทศ นาคสิวสิด�          ิ
                    ุ
                      ิ
      สุรพล จันทราปัตย์ ์ 1
       ุ
             ั
          ั
                              ุ
                                   �
                                   ี
             ี
         บทควิามน�เรียบเรียงจากบทควิามของศาสตราจารย์ ดีร.อทิศ นาคสวิัสดีิท�เขียนไวิ้ในโอกาสต่างๆ
     แลัะคำบอกเลั่าของท่านเก�ยวิกับหลัวิงประดีิษฐไพเราะ (ศร ศลัปบรรเลัง) ซึ่�งต่อจากน�จะใช้คำเรียก
               ี
                                       ี
                             ิ
                                   ่
     แทนวิ่า “ท่านครู” ศาสตราจารย์ ดีร.อทิศแลัะบรรดีาศิษยท�งหลัายไดี้ให้ควิามเคารพเทดีทูนท่านครูเป็น
                   ุ
                                     ิ
                           ์
                           ั
     อย่างย�ง ทุกคนต่างมีควิามร้สกต่อท่านครูเป็นอย่างเดีียวิกัน ควิามร้สกเช่นน�ไดีถุูกถุ่ายทอดีจากรนสู่รุน
                               ่
                                         ุ
                                         ่
                                  ี
                                           ่
                ู
                              ู
                ่
                                   ้
        ิ
            ู
             ่
                               ้
           ู
      ่
        ้
     จงทำใหท่านครมผ้สบทอดีงานดีนตรีแลัะเจตนารมณ์คำสอนของท่านดีวิยควิามเคารพอย่างสูง ตราบจน
           ี
     ทุกวิันนี �
                                  ้
               ู
         ควิามเคารพครดีนตรีไทยในสมัยก่อนนับวิ่าแน่นแฟ้้นอย่างย�ง ผเป็นครกดีำรงตนควิรแก ่
                                  ู
                                ิ
                                     ู
                                     ็
                      ็
     การเคารพอย่างแท้จริง ในขณะที�ผู้เป็นศิษยกมีควิามเคารพครูอย่างปราศจากข้อสงสัย การดีนตรีไทย
                      ์
                                ู
                        ิ
     จ่งเจริญงดีงามแลัะเป็นวิัฒนธิรรมอันดีีงามของชาตที�ควิรแก่ควิามภาคภมิใจตลัอดีมา
                        ี
                         ่
                             ่
                       ่
                ี
         ดีนตรีไทยมีสำนักท�เรียกตามช่�อครูหรอท�อยูของครู แตลัะสำนักต่างให้เกียรติกัน แลัะยอมรับ
     คุณสมบัตอันเป็นอัตลัักษณ์ของสำนักนั�นๆ โดียไม่ถุ่อวิ่าของใครดีีหร่อเหน่อกวิ่า ทำให้สำนักดีนตรีไทย
         ิ
                             ุ
                      ิ
     ต่างๆ ไดี้รับการยอมรับนับถุ่อแลัะให้เกียรตกันตลัอดีมาจนปัจจบัน หากใครกลั่าวิยกครูหร่อยกสำนัก
        ่
          ่
     ของตนข�นเหนอสำนักอ�นๆ ผ้ท�กลั่าวิย่อมถุูกมองวิ่ามีอคติแลัะมีควิามคดีไม่สร้างสรรค์ พาลัแต่จะให้เกดี
                 ี
                                           ิ
              ่
                ู
                               ิ
     ควิามแตกแยกร้าวิฉาน นำไปสู่ควิามเส่�อมของวิงการดีนตรีไทยอย่างไม่สมควิร เร่�องราวิที�ผมจะเขียน
         ่
        ี
          ่
                                     ็
            ่
                           ี
     ต่อไปน� จงไมก้าวิลัวิงครูแลัะสำนักดีนตรีไทยใดีๆ แลัะการท�ผมกลั่าวิยกย่องท่านครูกมิไดี้หมายควิามวิ่า
           ั
     ท่านมคุณสมบตที�ครูสำนักอ่�นไม่มี
           ิ
       ี
         ท่านครูมีควิามเป็นครูท�งชีวิิตแลัะจิตใจ ท่านเป็นเสมอนบิดีาคนท�สองของศิษย์ ให้ควิามเมตตา
                            ่
                                 ี
                 ั
                           ้
            ์
     สั�งสอนอบรมศิษยทั�งทางดีนตรีแลัะควิามประพฤติ เพ่�อใหศิษย์เป็น “คนดีี มีฝีีม่อ” ควิรแก่การยอมรับ
                                        ่
       ่
     นับถุอของผ้อ�น ท่านครูจะกลั่าวิยกย่องแลัะให้เกียรติครท่านอ�นโดียไม่กลั่าวิในทางลับหรอทางร้าย
                             ่
                           ู
          ู
          ่
                                        ี
              ู
               ี
             ี
          ้
     เป็นอันขาดี ดีวิยเหตุน� ผ้ท�เรียนจากท่านครูจะกอปรดี้วิยคุณธิรรม จริยธิรรม แลัะเป็นนักดีนตรีท�นอกจาก
     จะแตกฉานในทางของตนเองแลัวิ ยังสามารถุบอกไดีวิ่าทวิงทลัลัาแลัะเทคนิคเฉพาะอย่างท�เป็น
                                          ี
                               ี
                              ี
                  ้
                           ้
                            ่
     เอกลัักษณ์ของครท่านอ่�นเป็นเช่นไร
            ู
        ์
     1 อาจารยพิเศษ สาขาวิิชาดีนตรีไทย ภาควิิชาดีนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร ์
     8   ศรทอง พุทธศักราช 2564
             ั
           ุ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15