Page 9 -
P. 9

ิ
                  ์
          ื
           ิ
                                 ั
                                     ุ
                   ิ
                         ิ
   โครงการหนังสออเล็กทรอนกสเฉลมพระเกียรตสมเด็จพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมาร         ี
         สิารคณบด    ่
                      ์
         คณะมนษยศาสิตร มหุาวทยาลิยเกษตรศาสิตร                ์
               ุ
                               ั
                           ิ

                                            ่
           คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์ โดียสาขาวิิชาดีนตรีไทย ภาควิิชาดีนตรี รวิมกับ
        ู
                     ิ
        มลันิธิิหลัวิงประดีิษฐไพเราะ (ศร ศลัปบรรเลัง) จดีประกวิดีบรรเลังดีนตรีไทยศรทอง พุทธิศักราช 2564
                          ั
                                 ิ
        การประกวิดีแบ่งเป็นระดีับประถุมศกษาแลัะระดีับมธิยมศกษา เปดีรับสมัครนักเรียนผเข้ารวิมประกวิดี
                                          ่
                                        ้
                                        ู
                           ั
                     ่
                              ่
                                     ่
        จากทัวิประเทศ กระผมขอแสดีงควิามยินดีีแลัะช่�นชมนักเรียนทุกคนที�ไดี้เข้ารวิมกิจกรรมครั�งนี� นับวิ่า
          �
                     ิ
        ทุกคนไดีรวิมแรงรวิมใจสบทอดีศลัปวิัฒนธิรรม ตลัอดีจนสร้างมาตรฐานการศกษาแลัะการบรรเลัง
               ่
                  ่
            ่
                                      ่
           ้
        ดีนตรีไทยให้คงอยู่อย่างยั�งย่น
                             ิ
           เน่�องจากสถุานการณ์การแพร่ระบาดีของโรคตดีเช่�อไวิรัสโคโรนาสายพันธิุ์ใหม่ 2019 ส่งผลั
                                              ์
        กระทบต่อวิถุชีวิต การเรียนการสอน แลัะกิจกรรมดี้านการทำนุบำรุงศลัปวิัฒนธิรรม คณะมนุษยศาสตร
                                  ิ
              ิ
             ี
            ิ
                                       ิ
                                        ั
        มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์เห็นเป็นโอกาสใหม่ในการใช้ประโยชน์จากวิัฒนธิรรมดีจิทลัให้เต็มศักยภาพ
                                              ิ
                                      ่
        จงสนับสนุนกิจกรรมการประกวิดีบรรเลังดีนตรีไทยศรทอง พุทธิศักราช 2564 ข�น ภายใต้กรอบแนวิคดี
        ่
        “การเรียนการสอนดีนตรีไทยในรูปแบบใหม่”
                                      ้
                                      ู
                                ่
                     ั
                      ี
           สบเน่�องจากกิจกรรมคร�งน� นักเรียนระดีับมัธิยมศกษาตอนปลัายผไดี้รับรางวิัลัชนะเลัิศ
            ่
                        ่
        จากการประกวิดีแลัะมีควิามประสงค์จะเข้าศกษาต่อในหลัักสูตรศิลัปศาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาดีนตรีไทย
        ภาควิิชาดีนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์ จะไดีรับทุนการศกษาสนับสนุน
                                    ้
                                         ่
          ่
        ค่าหนวิยกิตตลัอดีหลัักสูตรดีวิย
                   ้
           คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณมลันิธิิหลัวิงประดีิษฐไพเราะ
                                    ู
          ิ
                                 ่
                       ุ
        (ศร ศลัปบรรเลัง) กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิในการประกวิดี แลัะหนวิยงานต่างๆ ที�ให้การสนับสนุนแลัะ
          ั
        รวิมจดีการประกวิดีบรรเลังดีนตรีไทยศรทอง พุทธิศักราช 2564 จนบรรลัวิัตถุุประสงค์ตามเป้าหมาย
        ่
                                    ุ
                              �
        แลัะเจตนารมณทีตั�งไวิ้ค่อ การส่งเสริมแลัะผลัิตบุคลัากรทีมีฝีีม่อทางดี้านดีนตรีไทยให้เป็นกำลัังสำคัญ
              ์
               �
                     ิ
        แลัะสายเลั่อดีใหม่ในการส่บสานศลัปวิัฒนธิรรมของชาติให้คงอยู่แลัะมั�นคงส่บไป
                           ผู้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.ธิงรบ ร่�นบรรเทิง
                         คณบดีีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร ์
                                             7
                                   ศรทอง พุทธศักราช 2564
                                      ุ
                                       ั
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14