รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

  พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (พระผู้อุทิศชีวิตเพื่อศาสนาโดยมิเหน็ดเหนื่อย) เป็นพระเถรานุเถระตัวอย่างที่พุทธบริษัทสี่ควรได้ศึกษาถึงแนวทางการศึกษาพระธรรม ความยึดมั่นในพระวินัยและคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยหลักคำสอนให้ชาวพุทธเกิดสัมมาทิฐิ นับเป็นคุณูปการที่ชาวพุทธควรเชิดชู และน้อมนำความรู้ไปสู่การประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ความโดดเด่นของท่านปัญญานันทภิกขุคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างตรงไปตรงมาตามพระธรรมวินัย อันเป็นเหตุให้ท่านได้ชื่อว่าเป็นนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรูปหนึ่งซึ่งสังคมไทยเคยมีมา

  ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขุมปัญญาของท่านปัญญานันทภิกขุให้ยังคงอยู่เพื่ออนุชนรุ่นหลังให้ได้มีโอกาสศึกษา และเพื่อให้มีการเผยแพร่ขุมความรู้นี้อย่างกว้างขวางสู่สาธารณชน ดังปณิธานของท่านปัญญานันทภิกขุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับวัดปัญญานันทาราม ซึ่งเป็นวัดที่ท่านปัญญานันทภิกขุเป็นองค์อุปถัมภ์ โดยความสนับสนุนของเครือข่ายและญาติธรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาคลังความรู้และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาลปัญญานันทภิกขุ เพื่อให้สาธารณชนได้ศึกษาและเข้าถึงแก่นธรรมได้ทุกที่ทุกเวลา


หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ

วัดปัญญานันทาราม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานผู้ให้ความสนับสนุนและเครือข่ายธรรม


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคลังความรู้ ปัญญานันทภิกขุ

2. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นผลงานของท่านปัญญานันทภิกขุ

3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของท่านปัญญานันทภิกขุสู่สาธารณชน ในรูปอิเล็กทรอนิกส์


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พุทธบริษัทสี่ และผู้ฝักใฝ่ในการศึกษาพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาผลงานของท่านปัญญานันทภิกขุในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2. สาธารณชน สามารถศึกษาและรับฟังธรรมได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ด้วยความสะดวกและประหยัด

3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือของแหล่งความรู้ทางธรรม เพื่อร่วมกันเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาในสังคมไทย