นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง "ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ"

2. ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ

"คุกกี้" คือข้อมูลที่เราส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของท่าน และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ "คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ของเราสามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของท่านไว้ จนกว่าผู้ท่านจะออกจากเว็บไซต์ หรือจนกว่าท่านจะทำ การลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หากท่านเลือกใช้ "คุกกี้" แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม

เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เราจะเก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้และบันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ส่วนหนึ่งของคุกกี้ที่เราใช้งานเป็นของ Google Analytics ในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics

3. วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ

เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติบนเว็บไซต์นี้ในการส่งเนื้อหาที่จัดให้เฉพาะตัว เพื่อการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารระบบ เช่น การพิจารณาว่าท่าน เคยเข้าเยี่ยมชมเรามาก่อน หรือเป็นหน้าใหม่สำหรับเว็บไซต์ และเพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายนโยบาย และขั้นตอนของเรา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลในทางอื่น ๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

4. การใช้ข้อมูลของท่าน

เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ท่านยินยอมให้เราดำเนินตามนั้น เพื่อประโยชน์ของท่านและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่าง ๆ เท่านั้น

เราใช้ Google Analytics สำหรับการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนเพื่อติดตามการใช้งานเซสชันของท่าน Google จะวาง Cookies ที่ (_ga) มีรหัส Client ที่สร้างขึ้นแบบสุ่มในเบราว์เซอร์ของท่าน รหัสนี้ไม่ระบุตัวตนและไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เช่น อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อ ฯลฯ นอกจากนี้เรายังส่งที่อยู่ IP ของท่านให้ Google เราใช้ GA เพื่อติดตามพฤติกรรมของเว็บไซต์แบบรวมเช่น หน้าเว็บที่ท่านดูเป็นเวลานานเท่าใดเป็นต้น ข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อเราในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้และกำหนดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (ตาม ข้อกำหนดในการให้บริการ Google Analytics)

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นเวลา 14 เดือน

6. การลบข้อมูล

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อยื่นคำร้องขอให้ลบข้อมูล เรามีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ และ/หรือคำร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง

หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บข้อมูลการท่องเว็บไซต์ของท่านด้วย Google โปรดลบ Cookies ที่ (_ga) ของท่าน หรือติดตั้ง โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเว็บเบราว์เซอร์ ของท่าน

7. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมั่นคงปลอดภัย และปิดเป็นความลับ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Privacy Policy)

ท่านโปรดศึกษารายละเอียดได้จาก นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Privacy Policy)

8. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้เฉพาะสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของเรา

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า วันล่าสุดที่มีการแก้ไขจะแจ้งไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้

10. มาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์เพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูล เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้

11. เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปแล้ว เรายังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่เราอนุมัติเท่านั้น จึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ เรายังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตามเราตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies เราจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นหลัก หลังจากเลิกการใช้งานควร Sign out ทุกครั้ง กรณีที่ท่านลืม Sign out ระบบจะทำการ Sign out ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง

12. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แม้ว่าเราจะมีมาตรฐานเทคโนโลยี และวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงเพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน โดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลาย หรือถูกเข้าถึง โดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วยคือ

13. ที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2940-5831 โทรสาร 0-2940-6688 อีเมล agkc@ku.ac.th


ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด 20 เมษายน พ.ศ.2564