Page 8 -
P. 8

คู่มือ การใช ้ งานเว็บไซต์        3. การท าแบบประเมิน        ผู ้ที่เข ้ามาใช ้ งานเว็บไซต์สามารถช่วยตอบแบบประเมินของทางเว็บไซต์ได ้

        ทางเมนูแบบประเมินทางด ้านบนของเว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู ้จัดท า
        เว็บไซต์ที่จะได ้ปรับปรุงแก ้ไขให ้ถูกใจผู ้ใช ้ ได ้มากยิ่งขึ้น


                                        เมนูแบบประเมิน
   3   4   5   6   7   8