Page 3 -
P. 3

คู่มือ การใช ้ งานเว็บไซต์        สามารถค ้นหาบนชั้นหนังสือได ้ด ้วยเมนูด ้านบนของชั้นหนังสือ โดยที่จะ
        สามารถใส่ค าค ้นแล ้วกดปุ่ มค ้นหาที่อยู่เมนูทางด ้านซ ้ าย หรือ สามารถเลือก
        ประเภทของหนังสือได ้จากเมนูทางด ้านขวา         ใส่ค าค้นที่นี่                           ประเภทต่าง ๆ ของหนังสือ
        เมื่อเลือกประเภทหรือค ้นหาเสร็จแล ้ว ทางด ้านล่างจะเป็นการแสดงข ้อมูล
        ของจ านวนเล่มที่พบและจ านวนหน้าที่แสดงผล
        แสดงจ านวนเล่มทั้งหมด


                                       แสดงจ านวนชั้นหนังสือทั้งหมด
   1   2   3   4   5   6   7   8