Page 5 -
P. 5

ิ
                  ิ
                 ื
                                       ิ
                                 ิ
                        ์
         โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                                      คำำ�นำำ�
                                      ั
                                    �
               หนัังสืือ “80 ปีี 80 นัก มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสืตร์” นั ได้้จัด้ทำาขึ้นัมาโด้ยม้วิัตถุปีระสืงค์์หลัักเพื่ื�อเปี็นัหนั�งในัสื่วินัร่วิม
                                    ้
                                        �
                                             ุ
                                                      ้
                                        ้
            เฉลัิมฉลัองวิาระค์รบรอบ 80 ปีี แห่งการสืถุาปีนัามหาวิทยาลััยเกษตรศาสืตร์ ในัปีี พื่.ศ. 2566 แลัะเพื่�อเปี็นัเอกสืารรวิบรวิมรายชื่�อ
                                                          ื
                                ิ
                                                ื
               ้
                ้
               �
                                            ้
                                                        ู
            ชื่นัิด้นักทมรายงานัพื่บบริเวิณมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสืตร์ เกษตรกลัาง บางเขึ้นั ในัรอบ 80 ปีี ท�ผ่่านัมา พื่ร้อมปีระกอบกับแสืด้งรปีภาพื่นัก
                 ิ
                  ้
                    ุ
                  �
                    ั
            จัำานัวินั 80 ชื่นัด้ ทปีัจัจับนัยังพื่บเห็นัได้้โด้ยทวิไปีในัพื่นัท�มหาวิิทยาลััยนั � ้
                              �
                           �
                               ้
                              ื
                           ั
                                                          ั
                                                          �
                                                          �
               จัากนัก 231 ชื่นัิด้ พื่ร้อมสืถุานัภาพื่ในัทางชื่้วิวิิทยาแลัะสืถุานัภาพื่การอนัุรักษ์ทั�งระด้ับปีระเทศแลัะนัานัาชื่าติในัเอกสืารฉบับนั้นันั
                                                ั
                      ้
                                      ้
                          ้
                          �
            พื่บวิ่าสื่วินัใหญ่่เปี็นันักชื่นัิด้เด้ยวิกันักับทพื่บได้้ในักรุงเทพื่ฯ ปีี พื่.ศ. 2457 ท�ปีรากฏในัรายงานัการเก็บตวิอย่างนักเพื่ื�อศกษา จัำานัวินักวิ่า
                                                     ้
            127 ชื่นัิด้ แสืด้งให้เหนัวิ่าในัระยะเวิลัาเกือบ 100 ปีี ท�ผ่่านัมา แม้วิ่าสืภาพื่ถุนัอาศัยทางธรรมชื่าตขึ้องนักในักรุงเทพื่ฯ ซึ่�งเปี็นัเมืองหลัวิงขึ้อง
                                     �
                                            ิ
                             ้
                                     ิ
                   ็
                                                    ้
                                 �
            ปีระเทศไทยได้้ถุูกเปีลั�ยนัแปีลังไปีเกือบท�งหมด้ แต่ยังค์งเหลัือพื่นัท�บริเวิณมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสืตร์ เกษตรกลัาง บางเขึ้นั ทยังค์งเปี็นั
                         ั
                                 ื
                                   ้
                                                       ้
                   ้
                                                       �
                                                        ิ
                              ิ
            แหลั่งอาศัยทสืำาค์ญ่แลัะรักษาค์วิามหลัากหลัายขึ้องชื่นัด้นักเกือบ 1 ในั 4 ขึ้องปีระเทศ ตลัอด้จันัยังพื่บนักหลัายชื่นัด้ทปีกติแลั้วิม้ถุนัอาศัย
                �
                                                   ิ
                  ั
                                                    �
                ้
                                                    ้
                                                        �
                                                ้
                                ้
            ในัพื่นัทปี่าธรรมชื่าติแต่ถุูกจัับมาเลั�ยงแลั้วิหลัด้จัากสืถุานัท�เลั�ยงจันัได้้เขึ้้ามาอาศัยด้ำารงชื่้พื่อยู่ในัพื่นัท�แห่งนั�ได้้เปี็นัอย่างด้้อกด้้วิย
                                ้
              ้
                       ้
                           ุ
              �
                                              ้
                                                     ้
                                             ื
                                             �
             ื
             �
                                       ้
                    ู
                               ้
                                      ื
                                                         ั
               สืำาหรับขึ้้อมลัในัเอกสืารนั้ ได้้มาจัากการบันัทกชื่นัิด้นักท�พื่บในัพื่�นัท�มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสืตร์ เกษตรกลัาง บางเขึ้นั ต�งแต่
                                   ้
                        �
                                          ้
            ค์ณะวินัศาสืตร์มการเปีิด้การเรยนัการสือนัด้้านัการจัด้การสืตวิ์ปี่าในัระด้บปีรญ่ญ่าตรเปี็นัค์รงแรกในัปีี พื่.ศ. 2523 เปี็นัต้นัมา โด้ยนัสืิต
                                            �
                                            ั
                                      ิ
                              ั
                                 ั
                                                          ิ
                       ้
                                     ั
                  ้
                                                      ุ
                        ั
                       ั
                   ้
                                               ้
                 ิ
                      ั
                                                  ู
            ้
                                                    ู
            ท�เรยนัในัสืาขึ้าวิชื่านั�ได้้รวิมตวิกนัต�งเปี็นั "ชมรมผู้�ศึึกษาสััตว์ป่่า (Wildlife Club)" ทำาการสืำารวิจัแลัะบันัทกขึ้้อมลัไวิ้ในัรปี สืมด้บันัท้ก บอร์ด้
             ้
                             ู
                                               ั
                                               �
                                                 �
                                                 ้
            ตด้ผ่นััง รายงานัเปี็นัปีัญ่หาพื่ิเศษในัระหวิ่างการเรยนั ตลัอด้จันัได้้พื่ัฒนัามาเปี็นัวิชื่าโค์รงงานัขึ้องนัิสืิตชื่นัปีีท 4 (Senior Project) ด้ังนันั
                             ้
            ิ
                                                          ั
                                                          �
                                        ิ
            รายชื่ื�อนักในัเอกสืารนั้จังเปี็นัการรวิบรวิมขึ้้อมลัรายชื่ื�อชื่นัิด้นักจัากรายงานัขึ้องนัิสืิตในัแต่ลัะชื่่วิงเวิลัาด้ังท�กลั่าวิไวิ้ ร่วิมกับการใชื่้ขึ้้อมลัรายชื่ื�อ
                   �
                                                        ู
                                               ้
                           ู
                    ้
            ชื่นัิด้นักทพื่บในัมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสืตร์ เกษตรกลัาง บางเขึ้นั จัากฐานัขึ้้อมลั eBird (https://ebird.org) จัากนัันักองบรรณาธิการจัง
                                                   �
               ้
                                       ู
                                                          ้
               �
                                             ั
                                ั
                                                ้
                                         ื
                                   ื
                                             ุ
                                                �
                   ู
            วิิเค์ราะห์ปีรับปีรุงขึ้้อมลัเก�ยวิกับจัำานัวินัชื่นัิด้ ชื่ื�อไทย ชื่ื�อสืามญ่ แลัะชื่�อวิิทยาศาสืตร์เพื่�อให้เปี็นัปีัจัจับนัมากทสืด้
                     ้
                                                ุ
               ในันัามขึ้องกองบรรณาธิการ ขึ้อขึ้อบค์ุณ ผ่้อนัุเค์ราะห์ภาพื่ถุ่ายนักทุกท่านั ค์ณะผ่้จััด้ทำา นัสืิตชื่มรมผู่้ศกษาสืัตวิ์ปี่า (Wildlife
                               ู
                                               ิ
                                                   ้
                                            ู
                ิ
            Club) ภาค์วิชื่าชื่้วิวิิทยาปี่าไม้ ค์ณะวินัศาสืตร์ แลัะผู่้ม้สื่วินัเก�ยวิขึ้้องทุกท่านัในัการด้ำาเนันัการจันัหนัังสืือฉบับนัสืำาเรจัลัลั่วิงไปีได้้อย่างด้ ้
                                                   ุ
                                                  ็
                                ้
                                         ิ
                                                 �
                                                 ้
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10