Page 4 -
P. 4

ิ
                 ื
         โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                       ิ
                                       ิ
                                 ิ
                        ์
       ำ
    จััดทาโดย
      ชุุมนุุมผู้้�ศึึกษาสััตว์์ป่่า (Wildlife Club) คณะว์นุศึาสัตร์์ มหาว์ิทยาลััยเกษตร์ศึาสัตร์์
    ท่�ปรึกษา
      อธิิการ์บดีี มหาว์ิทยาลััยเกษตร์ศึาสัตร์์
      คณบดีีคณะว์นุศึาสัตร์์                                         ISBN: 978-616-278-722-5
     บรรณาธิิการ

        ี
      ป่ร์ะทป่ ดี�ว์งแค
    กองบรรณาธิิการ

              ิ
      นุร์ิศึ ภู้มิภูาคพันุธิ์ ว์จักข้ณ์ ฉัิมโฉัม ร์องลัาภู สัข้มาสัร์ว์ง ว์ชุร์ะ สังว์นุสัมบัต ิ
                         ุ
                              ั
                                  ิ
             ั
                 ุ
                               ุ
              ิ
      โดีม ป่ร์ะทุมทอง นุนุทดีา สัธิร์ร์มว์งศึ์ ฉััตร์พร์ร์ษ พงษ์เจร์ิญ ยว์ดีี พลัพทักษ์
                   ุ
              ุ
                 ิ
             ์
           ิ
                                ิ
      ุ
                          ี
          ิ
      ศึภูลัักษณ์ ศึร์ ว์ร์งค สัข้เสัว์ต องคยทธิ สัะอา ว์ร์ต ชุาลัคาร์ แลัะป่านุว์ร์ศึร์์ ป่านุศึร์ี
                        ุ
    ออกแบบรูปเลิมู            พิิมูพิท ่�
                          ์
            ่
                    ุ
      ฉััตร์พร์ร์ษ พงษ์เจร์ิญ ป่กร์ณ์ คำาสัดีแสัง   เนุเจอร์์ซิิคเนุเจอร์์ จำากดี นุนุทบร์ี ุ
                                ั
        �
               ิ
                  ำ
      ร์ว์งข้าว์ ถู้ร์ะพี แลัะชุาลันุี ชุ้ทองคา
     ภาพิปกหน้า: นกกระจอกชวา หรือ นกหมอดูู (Java Sparrow) ร์ายร์ะเอียดีหนุ�า 192
    สงวนลิิขสิทธิิ �
      ภาควิิชาชวิวิิทยาป่่าไม้้ คณะวินศาสตร์์ ม้หาวิิทยาลััยเกษตร์ศาสตร์์
         ี
      จตจักร์ กร์ุงเทพฯ 10900 โทร์. 02-579-0176 โทร์สาร์ 02-942-8107
       ุ
    ข้อมููลิบรรณานุกรมู
        ี
      ป่ร์ะทป่ ด้้วิงแค (บร์ร์ณาธิิการ์). 2565. 80 years 80 birds Kasetsart University.
         ี
      ภาควิิชาชวิวิิทยาป่่าไม้้ คณะวินศาสตร์์ ม้หาวิิทยาลััยเกษตร์ศาสตร์์, กร์ุงเทพฯ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9