Page 19 -
P. 19

ิ
                ์
         ื
          ิ
  โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                             ิ
                        ิ

          4.4.2 น าไปวิเคราะห์หาปริมาณด้วย UV-VIS spectrophotometer
             ที่ความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร
          4.4.3 หาค่าความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบผล
             การวิเคราะห์ของสารละลายตัวอย่างกับกราฟมาตรฐาน ที่แสดง
             ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของซัลเฟต กับค่า Absorbance
             หรือ Transmittance (%T) ของ Working standard โดยเส้นกราฟ
             มาตรฐานมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient; r)
             มากกว่าหรือเท่ากับ 0.995
        หมายเหตุ
                          2-
        1. กรณีที่ตัวอย่างที่มีส่วนประกอบของ (S O ) อาจพบการตกตะกอน ดังนั้น
                        2 3
           ้
          ใหเปลี่ยนไปใช้สารละลาย Gum acacia 0.25 เปอร์เซ็นต์ แทน สารละลาย
          Conditioning
        2. ในกรณีที่พบว่าสารละลายตัวอย่าง มีตะกอนที่มีขนาดอนุภาคเล็กมาก ท าให ้
          ไม่สามารถกรองผ่านกระดาษกรองได้ ให้น าสารละลายตัวอย่างนั้นตกตะกอน
          ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) แล้วปิเปตเฉพาะส่วนใสของสารละลาย

      5. ค้านวณ
                     mg
                     ( from standard curve) x dilution factor
                2-
              % SO =     L             x
                4
                        wt. of sample (g) x

              %S      =   0.3338 x % SO 4 2-
        โดยที่
        dilution factor หมายถึง ปริมาตรเริ่มต้น x (ปริมาตรสุดท้าย / ปริมาตรตัวอย่าง)
        เช่น สารละลายตัวอย่าง เริ่มต้น 250 มิลลิลิตร จากนั้นปิเปตสารละลายตัวอย่าง
        20 มิลลิลิตร ใส่ขวดวัดปริมาตร 25 มิลลิลิตร
        ดังนั้น dilution factor = 250 x (25/20) = 312.5                                     ู
        คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน ้าได้ และสารหน | 13
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24