Page 10 -
P. 10

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       ประวัติและผลงาน
          2) สนับสนุนและส่งเสริมงานทางด้านการวิจัย การศึกษาและการส�ารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลทาง
      วิชาการดินและปุ๋ยอย่างแท้จริง และเพื่อก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการดินและปุ๋ยในสถาบันต่าง ๆ
          3) ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มี
      หน้าที่รับผิดชอบในเรื่องวิชาการดินและปุ๋ย ให้มีการปรับปรุงเพิ่มพูนทางด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
      และบังเกิดผลแก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม

          4) เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการดินและปุ๋ย บนพื้นฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา และการส�ารวจ
      แก่สังคมให้ได้รับและให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการดินและปุ๋ยดียิ่งขึ้น
          5) วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และความเข้าใจอันดี
      ระหว่างผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย และผู้ใช้ปุ๋ย

          6) ให้ค�าปรึกษาและการบริการทางวิชาการด้านดินและปุ๋ยแก่ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ


      2. วิสัยทัศน์
          สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาการที่เป็นกลางในการสนับสนุนและเผยแพร่
      วิชาการด้านดินและปุ๋ยเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ      3. ภำรกิจ
          1) สร้างเครือข่ายนักวิชาการและรวบรวมองค์ความรู้ด้านดินและปุ๋ย
          2) สนับสนุน แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ และให้ค�าปรึกษาแนะน�าวิชาการด้านดินและปุ๋ย

          3) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านดินและปุ๋ย
          4) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ ในด้านวิชาการด้านดินและปุ๋ย


      4. ที่ท�ำกำรของสมำคม
          กรกฎาคม 2521 - สิงหาคม 2531 : ส�านักงานอยู่ที่ตึกกสิกรรม ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร

          กันยายน 2531 - พฤศจิกายน 2563 : ได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ใช้พื้นที่ของ “อาคารสรสิทธิ์ วัชโรทยาน” เป็นที่ท�าการของส�านักงานสมาคมฯ
          20 พฤษภาคม 2561 กรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติให้ย้ายส�านักงานสมาคมฯ เพื่อรองรับ
      การท�างานและประสานงานกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติได้ดียิ่งขึ้น

          7 สิงหาคม 2561 สมาคมฯ ได้รับหนังสือจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อนุญาตให้ใช้พื้นที่
      ชั้นล่าง ตึกกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร เป็นส�านักงานสมาคมฯ
          19 ธันวาคม 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายเพื่อด�าเนินการ
      ปรับปรุงส�านักงานใหม่ของสมาคมฯ จากนั้นนายกสมาคมฯ ได้มอบหมายให้สถาปนิกออกแบบเพื่อการ
      ปรับปรุงอาคาร และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นชอบแบบที่น�าเสนอเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
        10    40 ปี
            สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15