Page 9 -
P. 9

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                         ประวัติและผลงาน
        อาจารย์ ดร. ปิยะ ดวงพัตรา จากภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายเฉลียว แจ้งไพร
        จากกรมพัฒนาที่ดิน แล้วเริ่มท�ากิจกรรมทางวิชาการด้านดินและปุ๋ยในรูปแบบของชมรม ชื่อ “ชมรม
        วิชาการดินและปุ๋ย” เมื่อ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
           “ชมรมวิชาการดินและปุ๋ย” มีส�านักงานอยู่ที่ตึกกสิกรรม ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน บางเขน โดย

        ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ประการ คือ (1) เป็นแหล่งกลางรวบรวมข้อมูลทางด้านดินและปุ๋ย (2) เป็น
        สื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางด้านดินและปุ๋ย ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจัดให้มี
        การประชุมทางวิชาการร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (3) เป็นแหล่งกลางสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยและ
        เผยแพร่ความรู้ และ (4) เป็นแหล่งกลางวิเคราะห์ปัญหาทางด้านดินและปุ๋ย หาลู่ทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิด

        ความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย และผู้ใช้ปุ๋ย มี ดร. เผดิม ฐิตะฐาน (อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
        ในสมัยนั้น) เป็นประธานชมรม สมาชิกประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ
        ด้านดินและปุ๋ย ประมาณ 350 คน
           หลังจากที่ “ชมรมวิชาการดินและปุ๋ย” ด�าเนินงานได้ 3 ปี คณะกรรมการชมรมฯ จึงได้

        ขอจดทะเบียนและจัดตั้งเป็น “สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย (Soil and Fertilizer Society of
        Thailand)” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 และ 24 กันยายน พ.ศ. 2524 ตามล�าดับ โดยมี
        ส�านักงานตั้งอยู่ที่เดิม และ ดร. เผดิม ฐิตะฐาน ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คนแรก

       วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และภารกิจ
        1. วัตถุประสงค์
           สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมทางวิชาการ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีวัตถุประสงค์
        เพื่อเป็นแหล่งกลาง 6 ประการ คือ
           1) รวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลจากผลการวิจัย การศึกษาและการส�ารวจ ตลอดจน

        ประมวลประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ด้านดินและปุ๋ย และวิทยาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                        40 ปี    9
                              สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14