โลโก้ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ
ภาพสัญลักษณ์

ความเป็นมา

ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (IDRC) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปัจจุบันดำเนินการโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศด้านกระบือ ในระดับนานาชาติ โดยรวบรวมสารสนเทศทางกระบือจากแหล่งต่างๆทั่วโลก เพื่อจัดทำฐานข้อมูล สร้างเอกสารดิจิทัล และให้บริการอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และกระจายสารสนเทศในระหว่างผู้ใช้สารสนเทศด้านกระบือ ทั้งใน และต่างประเทศ

บริการ

 • บริการสารสนเทศในรูปแบบฐานข้อมูล และเอกสารดิจิทัลด้วยระบบออนไลน์ ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • บริการสำเนาเอกสารฉบับเต็มที่ผู้ใช้สืบค้นได้จากฐานข้อมูล
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการสืบค้นสารสนเทศ
 • บริการข้อมูลรายชื่อนักวิจัย และสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านกระบือ

สิ่งพิมพ์ BUFFALO BULLETIN

จัดพิมพ์ราย 3 เดือน เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ( ค.ศ. 1982) Vol. 1 ถึงปี พ.ศ. 2545 ( ค.ศ. 2002) Vol. 21 และได้เปลี่ยนเป็น E-bulletin ตั้งแต่ Vol. 22 (2003) ถึงปัจจุบัน โดยให้บริการที่ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu

ฐานข้อมูล

 • ฐานข้อมูลควาย (Buffalo Database)
  รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย และบทความด้านกระบือจากทั่วโลก โดยให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ให้บริการที่ http://agkb.lib.ku.ac.th/buffalo
 • ฐานข้อมูล Buffalo Bulletin (Buffalo Bulletin Database)
  ฐานข้อมูล Buffalo Bulletin เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการสืบค้นสารสนเทศจากวารสาร Buffalo Bulletin ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 จนถึงปัจจุบัน เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม ผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูล Buffalo Bulletin ได้ทุกที่ทุกเวลา ที่ http://kukr.lib.ku.ac.th/journal/BuffaloBulletin หรือที่ http://ibic.lib.ku.ac.th/e-Bulletin

    rtp 2023