Print
โลโก้ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ
ภาพสัญลักษณ์

ความเป็นมา

ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (IDRC) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปัจจุบันดำเนินการโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์

บริการ

สิ่งพิมพ์ BUFFALO BULLETIN

จัดพิมพ์ราย 3 เดือน เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ( ค.ศ. 1982) Vol. 1 ถึงปี พ.ศ. 2545 ( ค.ศ. 2002) Vol. 21 และได้เปลี่ยนเป็น E-bulletin ตั้งแต่ Vol. 22 (2003) ถึงปัจจุบัน โดยให้บริการที่ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu

ฐานข้อมูล