Page 5 -
P. 5

ื
                             ิ
          ิ
              ิ
                ์
                        ิ
  โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                     สารบัญ
                                     หน้า
      การเตรียมตัวอย่าง ........................................................................................... 1
      แคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ทองแดง โบรอน
      และโมลิบดินัม ในรูปที่ละลายน้ า โดย Inductively Coupled Plasma Optical
      Emission Spectroscopic Method ................................................................ 3


      แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี แมงกานีส และทองแดง ในรูปที่ละลายน้ า
      โดย Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ............................ 7

      ก ามะถันในรูปที่ละลายน้ า โดย Barium Chloride Method ............................ 11

      โมลิบดินัมในรูปที่ละลายน้ า โดย Sodium Thiocyanate Method .................. 15

      โบรอนในรูปที่ละลายน้ า โดย Azomethine-H Method .................................. 19

      สารหนู โดย Inductively Coupled Plasma Optical Emission
      Spectroscopic Method ............................................................................ 23

      ภาคผนวก

      1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะห์

        ปุ๋ยเคมี พ.ศ. 2559 วิธี 1.01.01 การเตรียมตัวอย่าง ................................... 26

      2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับปุ๋ย
        ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
        ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2564 .... 28
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10