Page 3 -
P. 3

์
                        ิ
          ิ
         ื
              ิ
                             ิ
  โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                    ค้าน้า
          กรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์และควบคุมดูแล
      คุณภาพปุ๋ยที่ผลิตและจ าหน่าย รวมทั้งน าเข้าและส่งออกทั้งภายในและ
      ต่างประเทศ ซึ่งผลการทดสอบจะถูกน าไปใช้ในการก ากับและบังคับใช้กฎหมาย
      ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับ
      ที่ 2) พ.ศ. 2550 ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร
      เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้น
      ทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย

      (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2564 และก าหนดการรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง
      และธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ าได้ ดังนั้น กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต
      ทางการเกษตร โดยกลุ่มวิจัยเกษตรเคมี จึงได้จัดท าคู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี :
      ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ าได้ และสารหนู เพื่อใช้เป็นวิธี
      มาตรฐานส าหรับการตรวจวิเคราะห์ ส าหรับห้องปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ และ
      ผู้เกี่ยวข้อง ได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี

          กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
      ห้องปฏิบัติการ และนักวิชาการ จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ในการน าไป
      ประยุกต์ใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรืออ้างอิงต่อไป
                  (นางจิราพรรณ ทองหยอด)
             ผู้อ านวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
                     มิถุนายน 2565


     6 | คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน ้าได้ และสารหน ู
   1   2   3   4   5   6   7   8