Page 2 -
P. 2

ิ
                ์
          ิ
                        ิ
                             ิ
         ื
  โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน ้าได้
      และสารหนู
      ISBN : 978-974-436-960-4

      ที่ปรึกษา
      นางจิราพรรณ   ทองหยอด   ผู้อ านวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต
                     ทางการเกษตร
      นางสาวพนิดา   ไชยยันต์บูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ทดสอบ
      นางสาววรรณรัตน์ ชุติบุตร   ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยเกษตรเคมี

      นางอมรา     หาญจวณิช   ผู้ทรงคุณวุฒิ

      คณะผู้จัดท้า
      นางสาวจรีรัตน์  กุศลวิริยะวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
      นางสาวพงศ์พิศ   แก้วสุข    นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
      นางสาวชฎาพร    คงนาม     นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
      นางสาวศุภากร   ดวนใหญ่    นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ

      นางสาวนันทกานต์ ขุนโหร     นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
      นางสาวสุวรรณี   ศรีทองอินทร์  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
      นางทองจันทร์   พิมพ์เพชร   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
      นางสาวอาธิยา   ปุ่นประโคน   นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
      นางสาวเจนจิรา   เทเวศร์วรกุล  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
      นางสาวศุภัคชญา  ทาหาร     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

      ลิขสิทธิ์ของกรมวิชาการเกษตร
      ห้ามคัดลอกข้อความหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
      พิมพ์เมื่อ  มิถุนายน 2565

      สถานที่ติดต่อ  กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
             โทรศัพท์ 0 2579 8600
             โทรสาร 0 2561 5034
   1   2   3   4   5   6   7