Page 9 -
P. 9

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        คู่่�มืือการจััดประกวดควายไทย

        บทนำำา
            การคุัดเลือก (Selection) ในการเลี�ยงสััตว์์เพัื�อปรับปรุงพัันธิุ์สััตว์์ตามหลักว์ิชาการนั�น แบ�งออกได�
        2 ร้ปแบบคุือ การคุัดเลือกโดยธิรรมชาติ (Natural selection) สั�ว์นใหญ�จิะเกี�ยว์ข�องกับการปรับตัว์ให�เหมาะสัม

        กับสัภัาพัแว์ดล�อม และในด�านว์ิว์ัฒนาการ สััตว์์ที�แข็งแรงจิะมีโอกาสัในการถู�ายทอดพัันธิุกรรมได�มากกว์�า
        สััตว์์ที�อ�อนแอ การคุัดเลือกพัันธิุ์โดยมนุษย์ (Artificial selection) เป็นการคุัดเลือกที�มนุษย์เข�าไปจิัดการ

        เพัื�อให�ได�ลักษณ์ะต�างๆ ตามคุว์ามต�องการของมนุษย์ โดยใช�เคุรื�องมือ ว์ิทยาการ และเทคุโนโลยีสัมัยใหม�เข�าช�ว์ย
        การคุัดเลือกโดยมนุษย์มักจิะได�สััตว์์ที�มีคุุณ์ภัาพัดี ให�ผู้ลิตผู้ลสั้ง และได�ผู้ลรว์ดเร็ว์ในการคุัดเลือก

            ในการปรับปรุงพัันธิุ์สััตว์์ การประกว์ดคุว์ายนั�นก็คุือ การตัดสัินสััตว์์ (Judging) เป็นร้ปแบบการคุัดเลือก
        โดยมนุษย์ว์ิธิีหน้�ง ซ้�งหมายถู้งการนำาคุว์ายแต�ละตัว์เข�ามาเปรียบเทียบกัน ในรอบหรือรุ�นอายุเดียว์กัน หรือ

        ใกล�เคุียงกัน โดยอ�างอิงภัาพัรว์มของ “อุดมทัศุนีย์ของคุว์ายไทย” เป็นว์ิธิีประเมินคุว์ายจิากลักษณ์ะร้ปร�าง
        ภัายนอกทั�ว์ไป (Conformation) ด�ว์ยสัายตา โดยกำาหนดเกณ์ฑ์์การตัดสัิน กำาหนดการให�คุะแนนในสั�ว์นต�างๆ
        ของร้ปร�างลักษณ์ะภัายนอกร�างกายคุว์ายข้�นมา โดยมีกรรมการเป็นผู้้�ชี�ขาด เพัื�อให�ได�คุว์ายที�ชนะ เป็นคุว์าย

        ดีกว์�าคุว์ายตัว์อื�นๆ มีลักษณ์ะใกล�เคุียงกับอุดมทัศุนีย์ของคุว์ายไทยมากที�สัุด และลักษณ์ะของคุว์ายที�ชนะนั�น
        ต�องตรงคุว์ามต�องการ เป็นที�ยอมรับของผู้้�คุัดเลือก ซ้�งหมายถู้งนักปรับปรุงพัันธิุ์คุว์าย และเกษตรกรผู้้�เลี�ยงคุว์าย

        ทั�ว์ประเทศุด�ว์ย
            ปัจิจิุบันเกษตรกรมีการตื�นตัว์ ในการเลี�ยงคุว์ายเพัิ�มมากข้�น นอกจิากนี�เกษตรกรเจิ�าของฟ้าร์มคุว์าย

        ได�หันมาให�คุว์ามสัำาคุัญต�อการเลี�ยงคุว์ายเพัื�อสั�งเข�าประกว์ด อีกทั�งหน�ว์ยงานต�างๆ ทั�งราชการ และเอกชน
        ที�เกี�ยว์ข�องได�จิัดให�มีการประกว์ดคุว์ายมากข้�นหลายสันามประกว์ดทั�ว์ภั้มิภัาคุของประเทศุไทย ซ้�งในแต�ละปี

        เจิ�าของฟ้าร์มคุว์ายมักจิะคุัดเลือกคุว์าย และพัยายามปรับปรุงคุว์ายของตนเอง เพัื�อสั�งเข�าร�ว์มประกว์ด
        หากฟ้าร์มใดได�รับรางว์ัลชนะเลิศุก็ทำาให�ฟ้าร์มนั�นมีชื�อเสัียง สัามารถูสัร�างม้ลคุ�าเพัิ�มเพัื�อจิำาหน�ายคุว์ายหรือ
        ล้กคุว์ายในฟ้าร์มของตนเองให�ได�ราคุาที�สั้งข้�น

            การจิัดการประกว์ดคุว์ายที�ผู้�านมา มักจิะประสับปัญหาหลายด�าน ทั�งผู้้�ที�เป็นเจิ�าภัาพัในการจิัดงานเอง

        ที�ขาดคุว์ามร้� ประสับการณ์์ในการจิัดงาน และตัว์เกษตรกรที�นำาคุว์ายเข�ามาร�ว์มประกว์ด โดยเฉพัาะการจิัดแบ�ง
        รุ�นคุว์าย เพัราะการจิัดงานการประกว์ดคุว์ายของประเทศุไทยนั�น ยังไม�มีการกำาหนดร้ปแบบหลักเกณ์ฑ์์
        การประกว์ด การตัดสัินคุว์ายอย�างเป็นระบบมาตรฐานสัากล ซ้�งร้ปแบบ ว์ิธิีการ และองคุ์ประกอบ ของการจิัดงาน

        การประกว์ดสััตว์์นั�นมีหลายสั�ว์น ตั�งแต�ร้ปแบบ กระบว์นการ ว์ิธิีการในการจิัดการก�อนการประกว์ด ระหว์�าง
        การประกว์ด และหลังการประกว์ด การกำาหนดหลักเกณ์ฑ์์ โดยเฉพัาะการจิัดแบ�งรุ�นของคุว์ายที�เข�ามาประกว์ด
        ซ้�งในปัจิจิุบันยังใช�ว์ิธิีการประเมินอายุของคุว์ายจิากฟ้ันอย้� ซ้�งจิะทำาให�คุว์ายแต�ละรุ�นมีอายุห�างกันมาก

        เกิดคุว์ามได�เปรียบ-เสัียเปรียบกันของช�ว์งอายุ และมักจิะเกิดประเด็นปัญหาต�างๆ ในหลายๆ ด�านตามมา
        มากมายภัายหลังการตัดสัินของกรรมการ ดังนั�น หนังสัือคุ้�มือฉบับนี�จิ้งใช�สัำาหรับเป็นแนว์ทางในการดำาเนินการ
        จิัดการประกว์ดคุว์าย เพัื�อให�ได�มาตรฐานเป็นที�ยอมรับ และพััฒนาเข�าสั้�ระบบการประกว์ดสััตว์์แบบสัากล
                                         คู่่�มืือการจััดประกวด�มืือการจััดประกวดควายไทยควายไทย 1
                                         คู่่
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14