Page 7 -
P. 7

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                        สิารบัญตาราง


                                                     หน้า
        ตารางที� 1  ชื�อเรียกสั�ว์นต�างๆ ของร�างกายคุว์ายไทย ....................................................................................................................................................5
        ตารางที� 2  การกำาหนดรุ�นตามร้ปแบบให�เป็นมาตรฐาน ........................................................................................................................................10

        ตารางที� 3  เกณ์ฑ์์การด้ฟ้ันเป็นตัว์กำาหนดรุ�นการประกว์ด ..................................................................................................................................10
        ตารางที� 4  คุะแนนสัะสัมคุว์ายที�ชนะในแต�ละรุ�น (Division champion) ........................................................................................11
        ตารางที� 5  คุะแนนสัะสัมที�ชนะเลิศุคุว์ายยอดเยี�ยม (Grand champion)

               และรองชนะเลิศุยอดเยี�ยม (Reserve grand champion) ...............................................................................................11
        ตารางที� 6  คุ�าตอบแทนสัำาหรับกรรมการตัดสัินการประกว์ดคุว์าย ...........................................................................................................14

        ตารางที� 7  ขั�นตอนการเขียนโคุรงการ.........................................................................................................................................................................................16


                                         คู่่�มืือการจััดประกวด�มืือการจััดประกวดควายไทยควายไทย จ
                                         คู่่
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12