Page 6 -
P. 6

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                       สิารบัญภาพิ


                                                   หน้า
      ภัาพัที� 1  อ�องคุอ หรือบ�องคุอ .............................................................................................................................................................................................................3
      ภัาพัที� 2  จิุดขาว์บนใบหน�า และใต�คุาง ....................................................................................................................................................................................4

      ภัาพัที� 3  ข�อเท�าหรือหน�าแข�งขาว์ ...................................................................................................................................................................................................4
      ภัาพัที� 4  สั�ว์นประกอบต�างๆ ของร�างกายคุว์ายไทย .................................................................................................................................................5
      ภัาพัที� 5  การแบ�งโคุรงสัร�างร�างกาย ............................................................................................................................................................................................6

      ภัาพัที� 6  สัะโพักและสั�ว์นท�าย ............................................................................................................................................................................................................8
      ภัาพัที� 7  ตัว์อย�างการตรว์จิหาสัารเร�งเนื�อแดงในปัสัสัาว์ะ..............................................................................................................................13

      ภัาพัที� 8  เว์ทีในสันามประกว์ดคุว์าย .......................................................................................................................................................................................17
      ภัาพัที� 9  หลังคุาสันามประกว์ดคุว์าย .....................................................................................................................................................................................17
      ภัาพัที� 10  ขนาดของสันามประกว์ดคุว์าย .............................................................................................................................................................................18

      ภัาพัที� 11  พัื�นของสันามประกว์ดคุว์าย ....................................................................................................................................................................................18
      ภัาพัที� 12  รั�ว์สันามประกว์ดคุว์าย..................................................................................................................................................................................................19
      ภัาพัที� 13  ประต้เข�า-ออก สันามประกว์ดคุว์าย .............................................................................................................................................................19

      ภัาพัที� 14  คุอกพัักคุว์าย ............................................................................................................................................................................................................................20
      ภัาพัที� 15  สัถูานที�อาบนำ�าคุว์าย ........................................................................................................................................................................................................20
      ภัาพัที� 16  ที�ข้�น-ลงคุว์าย ..........................................................................................................................................................................................................................21

      ภัาพัที� 17  อัฒจิันทร์ผู้้�ชม..........................................................................................................................................................................................................................21
      ภัาพัที� 18  คุณ์ะทำางานรับลงทะเบียน ........................................................................................................................................................................................23

      ภัาพัที� 19  การชั�งนำ�าหนัก ว์ัดรอบอก สั�ว์นสั้ง และคุว์ามยาว์ลำาตัว์ ..........................................................................................................24
      ภัาพัที� 20  คุณ์ะกรรมการตัดสัินการประกว์ด ...................................................................................................................................................................25
      ภัาพัที� 21  คุณ์ะกรรมการตัดสัินการประกว์ดคุว์าย ....................................................................................................................................................26

      ภัาพัที� 22  กรรมการชี�แจิงเหตุผู้ลของการตัดสัิน ...........................................................................................................................................................27
      ภัาพัที� 23  การจิัดคุว์ายเข�าแถูว์เรียง เพัื�อให�กรรมการด้ด�านหน�า (Front profile) ...............................................................28

      ภัาพัที� 24  การจิัดคุว์ายเข�าแถูว์เรียง เพัื�อให�กรรมการด้ด�านข�าง (Side profile) .....................................................................29
      ภัาพัที� 25  ตัว์อย�างถู�ว์ยรางว์ัล ............................................................................................................................................................................................................36


      ง  คู่่�มืือการจััดประกวด�มืือการจััดประกวดควายไทยควายไทย
        คู่่
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11