Page 5 -
P. 5

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                           สิารบัญ
                                                     หน้า
        คู่ำานำำา..............................................................................................................................................................................................................................................................................................ก

        กิตติกรรมืประกาศ ...............................................................................................................................................................................................................................................ข
        สิารบัญ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................คุ

        สิารบัญภาพิ .....................................................................................................................................................................................................................................................................ง
        สิารบัญตาราง .............................................................................................................................................................................................................................................................จิ
        บทนำำา คู่่�มืือการจััดประกวดคู่วายไทย ............................................................................................................................................................................1

        บทท่� 1 คู่วามืสิำาคู่ัญของการจััดประกวดคู่วาย ...............................................................................................................................................2
             1.1 ว์ัตถูุประสังคุ์ของการจิัดประกว์ดคุว์าย ..........................................................................................................................................................2

             1.2 ลักษณ์ะประจิำาพัันธิุ์ .............................................................................................................................................................................................................2
             1.3 ลักษณ์ะที�ดีของคุว์ายที�สั�งเข�าประกว์ด ............................................................................................................................................................6

        บทท่� 2 แนำวทางการพิัฒนำาการจััดประกวดคู่วายเพิื�อพิัฒนำาสิ่�มืาตรฐานำสิากลิ ..................................9
             2.1 ขั�นตอนว์ิธิีการและขบว์นการจิัดการประกว์ด ........................................................................................................................................9

             2.2 คุว์ายที�สั�งเข�าประกว์ด ....................................................................................................................................................................................................12
             2.3 คุนจิ้งคุว์ายเข�าประกว์ด (Showmanship) ...........................................................................................................................................13
             2.4 กรรมการตัดสัิน .....................................................................................................................................................................................................................14

             2.5 สันามประกว์ด ........................................................................................................................................................................................................................15
        บทท่� 3 การจััดงานำประกวดคู่วายแบบมืาตรฐานำสิากลิ ................................................................................................................16

             3.1 โคุรงการการจิัดการประกว์ดคุว์าย ..................................................................................................................................................................16
             3.2 สัถูานที�ในการจิัดงาน ......................................................................................................................................................................................................16
             3.3 คุณ์ะกรรมการจิัดงานประกว์ดคุว์าย .............................................................................................................................................................22

        บทท่� 4 กรรมืการตัดสิินำ แลิะขั�นำตอนำการประกวดคู่วายตามืมืาตรฐานำสิากลิ ......................................26

             4.1 ข�อคุว์รปฏิิบัติของกรรมการตัดสัิน ...................................................................................................................................................................26
             4.2 ขั�นตอนการตัดสัินประกว์ดคุว์าย .......................................................................................................................................................................27
             4.3 รางว์ัลและพัิธิีการมอบรางว์ัล ................................................................................................................................................................................30

        บทท่� 5 ประโยชนำ์ท่�ได้รับจัากการประกวดแลิะตัดสิินำคู่วาย ......................................................................................................31

        บรรณานำุกรมื ............................................................................................................................................................................................................................................................32

        ภาคู่ผนำวก ........................................................................................................................................................................................................................................................................33
             1. ตัว์อย�างการจิัดทำางบประมาณ์การจิัดงาน ..............................................................................................................................................33
             2. เกณ์ฑ์์การให�คุะแนนการตัดสัินการประกว์ดคุว์าย ........................................................................................................................35

             3. ตัว์อย�างถู�ว์ยรางว์ัลและการทำาหนังสัือเพัื�อขอพัระราชทานถู�ว์ยรางว์ัล ..................................................................36
             4. ตัว์อย�างข�อคุว์ามที�จิาร้กบนถู�ว์ยรางว์ัลพัระราชทาน ...................................................................................................................40
                                         คู่่�มืือการจััดประกวด�มืือการจััดประกวดควายไทยควายไทย ค
                                         คู่่
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10