Page 4 -
P. 4

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   กิตติกรรมืประกาศ                           R          คุ้�มือการจิัดประกว์ดคุว์ายไทยเล�มนี�สัำาเร็จิลุล�ว์งลงได�นั�น เกิดจิากการผู้ลักดัน การให�ข�อเสันอแนะ
      แนว์คุิด ให�คุำาปร้กษา ตลอดจินช�ว์ยแก�ไขข�อบกพัร�องต�างๆ จิากบุคุลากรของกรมปศุุสััตว์์หลายท�าน

          ขอขอบคุุณ์ นายทศุพัร ศุรีศุักดิ� นายกสัมาคุมอนุรักษ์และพััฒนาคุว์ายไทย (อดีตรองอธิิบดีกรมปศุุสััตว์์)

      ที�พัยายามผู้ลักดันให�เกิดคุ้�มือการจิัดประกว์ดคุว์ายไทย เพัื�อนำาไปใช�เป็นมาตรฐานสัำาหรับการประกว์ดคุว์าย
      ของประเทศุ

          ขอขอบคุุณ์ นายสัว์�าง อังกุโร และนายปรีชา บัว์ทองจิันทร์ อดีตผู้้�เชี�ยว์ชาญด�านการสั�งเสัริมการเลี�ยงสััตว์์
      ของกรมปศุุสััตว์์ ที�ให�ข�อเสันอแนะ แนว์คุิด และช�ว์ยปรับปรุงแก�ไขเนื�อหาในคุ้�มือเล�มนี�

          ขอขอบคุุณ์ นายไสัว์ นามคุุณ์ ผู้้�อำานว์ยการสัำานักพััฒนาพัันธิุ์สััตว์์ กรมปศุุสััตว์์ ที�ได�เล็งเห็นคุว์ามสัำาคุัญ

      ของคุ้�มือเล�มนี� และให�โอกาสัจิัดพัิมพั์เป็นเอกสัารทางว์ิชาการเพัื�อเผู้ยแพัร�สั้�สัาธิารณ์ชนต�อไป

          ขอขอบคุุณ์ นายนิกร สัางห�ว์ยไพัร ผู้้�เชี�ยว์ชาญด�านพััฒนาพัันธิุ์กระบือ และนายสัุพัรชัย ฟ้้ารี ผู้้�อำานว์ยการ
      ศุ้นย์ว์ิจิัยและพััฒนากระบือ ที�ให�ข�อเสันอแนะ แนว์คุิด และช�ว์ยปรับปรุงแก�ไขเนื�อหาในคุ้�มือเล�มนี�


      ข  คู่่�มืือการจััดประกวด�มืือการจััดประกวดควายไทยควายไทย
        คู่่
   1   2   3   4   5   6   7   8   9