Page 3 -
P. 3

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                            คู่ำานำำา                            R


            ปัจิจิุบันการเลี�ยงคุว์ายได�พััฒนาร้ปแบบการเลี�ยง เพัื�อให�เกิดการปรับปรุงและพััฒนาสัายพัันธิุ์

        มีเกษตรกรจิำานว์นมากเลี�ยงคุว์ายเพัื�อให�ได�คุว์ายสัายพัันธิุ์ที�มีคุุณ์ภัาพั สั�งผู้ลให�คุว์ายในปัจิจิุบันนี�ร้ปทรง
        และสั�ว์นต�างๆ ของโคุรงสัร�างตัว์ที�ใหญ�ข้�น มีคุว์ามสัง�างาม แล�ว์นำาสั�งเข�าประกว์ดเป็นคุว์ายสัายพัันธิุ์ดี ตามงาน
        การประกว์ดคุว์ายต�างๆ ซ้�งมีการจิัดงานการประกว์ดอย้�ทั�ว์ทุกภั้มิภัาคุของประเทศุในทุกๆ ปี


            หนังสัือคุ้�มือการจิัดประกว์ดคุว์ายไทย จิ้งได�จิัดทำาข้�นเพัื�อใช�เป็นแนว์ทาง ในการกำาหนดร้ปแบบ
        หลักเกณ์ฑ์์ของการจิัดงานการประกว์ดคุว์าย และหลักเกณ์ฑ์์การพัิจิารณ์าการตัดสัินคุว์าย เพัื�อยกระดับ
        การจิัดงานประกว์ดคุว์ายไทยให�เป็นมาตรฐานเป็นที�ยอมรับของทุกภัาคุสั�ว์น และมีร้ปแบบเหมือนกันหรือ

        ไปในทิศุทางเดียว์กันทั�งประเทศุ คุณ์ะผู้้�จิัดทำาหว์ังว์�าหนังสัือคุ้�มือเล�มนี�คุงเป็นประโยชน์สัำาหรับ หน�ว์ยงาน
        ทั�งองคุ์กรของรัฐ และเอกชนที�มีคุว์ามประสังคุ์จิะจิัดงานการประกว์ดคุว์าย เกษตรกรผู้้�เลี�ยงคุว์ายที�พัยายาม
        พััฒนาปรับปรุงพัันธิุ์คุว์าย กรรมการที�จิะเป็นผู้้�ตัดสัินคุว์ายในสันามการประกว์ด ตลอดจินผู้้�ที�สันใจิทั�ว์ไป

        ซ้�งหากทุกภัาคุสั�ว์นดังกล�าว์มีคุว์ามเข�าใจิในทิศุทางเดียว์กันแล�ว์นั�นก็จิะสั�งผู้ลให�การพััฒนาพัันธิุ์คุว์ายไทย
        ของประเทศุมีคุว์ามก�าว์หน�าในทิศุทางที�ถู้กต�องต�อไป


                                         คู่่�มืือการจััดประกวด�มืือการจััดประกวดควายไทยควายไทย ก
                                         คู่่
   1   2   3   4   5   6   7   8