Page 2 -
P. 2

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      คู่่�มืือการจััดประกวดคู่วายไทย

      ลิิขสิิทธิ์ิ�
      กรมปศุุสััตว์์ กระทรว์งเกษตรและสัหกรณ์์

      http://www.dld.go.th

      ทะเบีียนวิิชาการเลขที� 64(2)-0206-114

      ISBN : 978-616-358-584-4

      ท่�ปรึกษา

          นายสัุรเดช สัมิเปรม        รองอธิิบดีกรมปศุุสััตว์์
          นายไสัว์ นามคุุณ์         ผู้้�อำานว์ยการสัำานักพััฒนาพัันธิุ์สััตว์์


      เร่ยบเร่ยงโดย
          นายกุลภััทร์ โพัธิิกนิษฐ      นักว์ิชาการสััตว์บาลชำานาญการพัิเศุษ
                    1
          นางสัาว์เยาว์ลักษณ์์ เลไพัจิิตร  นักว์ิชาการสััตว์บาลชำานาญการพัิเศุษ
                       2
          นางสัาว์จิิรัสัย์ชา กองแก�ว์    นักว์ิชาการสััตว์บาลชำานาญการ
                     2
          นายเฉลิมพัล มหามาตร        นักว์ิชาการสััตว์บาลชำานาญการ
                    3

          1 กลุ�มว์ิจิัยและพััฒนากระบือ
          2 กลุ�มพััฒนาระบบการผู้ลิตและการรับรองพัันธิุ์สััตว์์

          3 ศุ้นย์ว์ิจิัยและบำารุงพัันธิุ์สััตว์์บุรีรัมย์
          สัำานักพััฒนาพัันธิุ์สััตว์์ กรมปศุุสััตว์์

      จััดพิิมืพิ์โดย

          สัำานักพััฒนาพัันธิุ์สััตว์์ ศุ้นย์ราชการกรมปศุุสััตว์์จิังหว์ัดปทุมธิานี กระทรว์งเกษตรและสัหกรณ์์

          94 หม้� 1 ตำาบลบางกะดี อำาเภัอเมือง จิังหว์ัดปทุมธิานี

      พิิมืพิ์ท่�

          บริษัท นิว์ธิรรมดาการพัิมพั์ (ประเทศุไทย) จิำากัด
          20 ซอยเจิริญกรุง 57 แขว์งยานนาว์า เขตสัาทร กรุงเทพัฯ 10120

          โทรศุัพัท์ 0 2675 6062-4, 08 4088 8780  โทรสัาร 0 2211 4113

      พิิมพิ์คร้�งที� 1 : พั.ศุ. 2564 จิำานว์น 500 เล�ม
   1   2   3   4   5   6   7