Page 10 -
P. 10

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      บทท่� 1      คู่วามืสิำาคู่ัญของการจััดประกวดคู่วาย

          การประกว์ดคุว์ายนั�นก็คุือ การตัดสัินสััตว์์ (Judging) เป็นร้ปแบบการคุัดเลือกโดยมนุษย์ว์ิธิีหน้�ง
      ซ้�งหมายถู้งการนำาคุว์ายแต�ละตัว์เข�ามาเปรียบเทียบกัน ในรอบหรือรุ�นอายุเดียว์กัน หรือใกล�เคุียงกัน
      โดยอ�างอิงภัาพัรว์มของ “อุดมทัศุนีย์ของคุว์ายไทย” เป็นว์ิธิีประเมินคุว์ายจิากลักษณ์ะร้ปร�างภัายนอกทั�ว์ไป

      (Conformation) ด�ว์ยสัายตา โดยกำาหนดเกณ์ฑ์์การตัดสัิน กำาหนดการให�คุะแนนในสั�ว์นต�างๆ ของร้ปร�าง
      ลักษณ์ะภัายนอกร�างกายคุว์ายข้�นมา โดยมีกรรมการเป็นผู้้�ชี�ขาด เพัื�อให�ได�คุว์ายที�ชนะ เป็นคุว์ายดีกว์�า

      คุว์ายตัว์อื�นๆ หรือข�อด�อยน�อยที�สัุดในสันาม มีลักษณ์ะใกล�เคุียงกับอุดมทัศุนีย์ของคุว์ายไทยมากที�สัุด และ
      ลักษณ์ะของคุว์ายที�ชนะนั�น ต�องตรงคุว์ามต�องการ เป็นที�ยอมรับของผู้้�คุัดเลือกซ้�งหมายถู้งนักปรับปรุง
      พัันธิุ์คุว์าย และเกษตรกรผู้้�เลี�ยงคุว์ายทั�ว์ประเทศุด�ว์ย

          ดังนั�น การจิัดประกว์ดคุว์ายจิ้งมีคุว์ามจิำาเป็นอย�างยิ�งในการพััฒนาและปรับปรุงพัันธิุ์คุว์าย หลักการ
      พัิจิารณ์าทางว์ิชาการด�านการคุัดเลือกคุว์าย และมุมมองของกรรมการตัดสัินจิะเป็นแนว์ทางในการพััฒนา

      สัายพัันธิุ์คุว์ายในอนาคุต และเป็นการให�คุว์ามร้�ที�เกี�ยว์ข�องกับลักษณ์ะคุว์ายที�ดีให�แก�เกษตรกร และผู้้�สันใจิ
      ในสันามประกว์ด ทำาให�สัามารถูเพัิ�มม้ลคุ�าของตัว์คุว์าย หรือนำ�าเชื�อจิากคุว์ายตัว์นั�นๆ ได�


      1.1 วัตถุุประสิงคู่์ของการจััดประกวดคู่วาย


          1.1.1 เพัื�อเป็นการพััฒนาพัันธิุ์คุว์ายไทยให�ได�ผู้ลผู้ลิต และตอบแทนสั้งข้�น
          1.1.2 เพัื�อเป็นการชี�ให�เกษตรกรและผู้้�สันใจิเข�าใจิถู้งลักษณ์ะคุว์ายที�ดี และให�เกษตรกรผู้้�เลี�ยงคุว์าย
      มีการพััฒนา คุัดเลือก และปรับปรุงพัันธิุ์คุว์าย เพัื�อให�ได�ลักษณ์ะของคุว์ายไทยในทิศุทางที�ถู้กต�อง

          1.1.3 เพัื�อเป็นการกระจิายพัันธิุกรรมที�ดีของคุว์าย สั้�การพััฒนาและยกระดับพัันธิุกรรมของฝู้งคุว์าย
      ของประเทศุ
          1.1.4 เพัื�อเป็นสัถูานที�พับปะ แลกเปลี�ยนประสับการณ์์ และการเรียนร้�ของผู้้�ที�มีสั�ว์นร�ว์มเกี�ยว์ข�องกับ

      คุว์ายไทย ได�แก� เกษตรกรผู้้�เลี�ยงคุว์าย พั�อคุ�าคุว์ายในพัื�นที� นักเรียน นิสัิต นักศุ้กษา อาจิารย์ และนักว์ิชาการ
          1.1.5 เพัื�อเป็นแรงจิ้งใจิในการสั�งเสัริม และสันับสันุนให�มีการเลี�ยงคุว์ายกันมากข้�น


      1.2 ลิักษณะประจัำาพิันำธิ์ุ์


          คุว์ายในภั้มิภัาคุต�างๆ ของประเทศุไทยสั�ว์นใหญ�เป็นคุว์ายปลัก ซ้�งโดยทั�ว์ไปแล�ว์มีลักษณ์ะเหมือนกัน
      หรือแตกต�างกันบ�างในแต�ละพัื�นที� คุว์ายภัาคุใต�มีขนาดเล็กกว์�าคุว์ายทางภัาคุกลางและภัาคุอีสัาน คุว์ายภัาคุ
      ตะว์ันออก เช�น ชลบุรี ระยอง มีร้ปร�างคุ�อนข�างจิะสั้งโปร�งกว์�า คุว์ายภัาคุอื�น คุว์ายปลักที�เลี�ยงกันในบ�านเรา

      ทุกว์ันนี� ไม�ปรากฏิว์�าแบ�งเป็นพัันธิุ์ต�างๆ ที�แน�นอน มีแต�ชื�อเรียกแตกต�างกันไป ตามท�องถูิ�นที�มันอย้�

      2  คู่่�มืือการจััดประกวด�มืือการจััดประกวดควายไทยควายไทย
        คู่่
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15