Page 4 -
P. 4

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             การขยายพันธุ

             1. การเสียบกิ่ง


              ตัดขวางตนตอหางจากโคน 5 – 10 เซนติเมตร จากนั้นใชมีดเฉือนกลางตนตอเปนรูปตัววี ( V )

      ลึก 1.5 – 2 เซนติเมตร นํากิ่งพันธุดีมาลิดใบบริเวณโคนกิ่งออกใหเหลือเพียง 1 – 2 ใบ เฉือนโคนกิ่ง

      เปนรูปลิ่ม ยาว 1.5 – 2 เซนติเมตร เสียบกิ่งพันธุดีลงบนตนตอ ใหรอยแผลของกิ่งพันธุและตนตอ

      แนบสนิทตรงกัน พันรอยแผลดวยแผนพลาสติกจากลางขึ้นบนใหแนน เพื่อปองกันน้ําเขา ทาปูนแดง

      บนรอยแผลของกิ่งพันธุ เพื่อปองกันเชื้อโรคเขาทําลาย ใชถุงพลาสติกครอบตนไมทั้งกระถาง มัดดวย

      เชือกฟางเพื่อรักษาความชื้น วางไวในที่แสงแดดรําไร หลังจากนั้น 3 – 4 สัปดาห แกะแผนพลาสติกออก
      รอยแผลจะติดสนิทดี

              2. การตอนกิ่ง


              นิยมปฏิบัติกับชวนชมพันธุพื้นเมือง เปนการขยายพันธุ เพื่อนํามาใชเปนตนตอ

      ในการเสียบยอดพันธุดี โดยเลือกกิ่งตอนที่ไมออนหรือแกเกินไป เสนผาศูนยกลาง 1 – 2 เซนติเมตร

      ใชมีดเฉือนเฉียงขึ้น ลึกเกือบถึงกลางลําตน ใชหลอดกาแฟค้ํากลางรอยแผลเพื่อไมใหแผลติดกัน

      ทิ้งรอยแผลไว 7 – 10 วัน เมื่อรอยแผลดานบนเริ่มนูนออกมาใหดึงหลอดกาแฟออก ใชขุยมะพราว

      ที่พรมน้ําพอหมาดอุดกลางรอยแผล แลวหุมขุยมะพราวรอบรอยแผลอีกครั้ง นําถุงพลาสติกมาหุม
      รอบขุยมะพราว ใชเชือกมัดหัว – ทายใหแนน หลังจากนั้น 1 – 2 เดือน กิ่งตอนจะออกราก
      ในฤดูรอนหรือฝน รากจะงอกไดเร็วกวาฤดูหนาว

              3. การปกชํา


              ตัดกิ่งชําใหมีความยาว 10 – 20 เซนติเมตร ลิดใบบริเวณโคนกิ่งออก แลวทิ้งไวใหยางแหง

      ตัดโคนกิ่งชิดขอใหเฉียงเปนมุม 45 องศา ยาว 1 – 2 เซนติเมตร นํากิ่งไปแชในน้ํายาเรงราก 5 – 10 นาที

      นิยมชําในขี้เถาแกลบหรือขี้เถาแกลบผสมทราย อัตราสวน 1 : 1 หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน
      รากจะงอกนําไปปลูกได

              4. การเพาะเมล็ด


              ชวงเวลาที่เหมาะสมแบงเปน 2 ชวง ระหวางเวลา 6.00 – 8.00 น. และ 19.00 – 20.30 น.

      โดยเลือกดอกพอพันธุที่สมบูรณบานมาแลว 2 – 3 วัน บีบโคนดอกลักษณะคลึงเบา ๆ ไมตอง

      ดึงกลีบดอกออก ใหสวนที่หุมปดเกสรเพศผูเปดออก ใชพูกันขนาดเล็กปายละอองเกสรเพศผูขึ้นมา

      แลวแตะไปที่ยอดเกสรเพศเมียในตนที่เลือกไวแลว หากผสมติดหลังจากดอกรวงไปแลว 4 วัน

      รังไขจะขยายใหญเปนปุมนูนขึ้นสองปุม ตอมางอกเปนฝกรูปเขา 1 คู เมื่อฝกแกเริ่มปริแตก
      ตามรอยตะเข็บ ตองรีบเก็บเมล็ดเนื่องจากเมล็ดจะมีพูขนติดที่ปลายทั้งสองดาน เมื่อฝกแตกออก
      จะปลิวไปตามลมได
             กลุมสื่อสงเสริมการเกษตร  สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี  กรมสงเสริมการเกษตร
                                                   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9