Page 2 -
P. 2

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                           ชวนชม
              ชื่อสามัญ      :    Mock Azalea , Desert Rose , Impala Lily , Kudu Lily
                            และ Sabi Star


              ชื่อวิทยาศาสตร   :    Adenium obesum              ชวนชมเปนไมเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สรางรายไดใหแกผูผลิตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด

      ตลาดเมล็ดพันธุในปจจุบันกําลังเติบโต ตางประเทศสั่งเมล็ดเขามาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
      ประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย เพราะงายตอการขนสง


             ลักษณะทั่วไป

              ชวนชม มีลําตนเปนไมอวบน้ํา รูปทรงกระบอก หรือรูปขวด สวนโคนลําตนเรียกวา โขด


      มีลักษณะอวบน้ําบวมโปงพองอยูใตดิน ดอกออกเปนชอเชิงหลั่น ดอกยอยรูปเข็มหรือรูปกรวย

      โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอดยาว ปลายแยกเปน 5 กลีบ อาจพบดอกซอนหรือดอก 6 กลีบ


      มีสีชมพู แดง และสีขาว ลําตนเมื่อเกิดแผลจะมีน้ํายางสีขาวใสที่มีพิษไหลซึมออกมา ถาถูกผิวหนัง

      ทําใหเกิดการระคายเคือง


              ชวนชมเปนไมที่ออกดอกทั้งป อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 15 – 21 องศาเซลเซียส


      ตองการแสงแดดอยางนอยวันละ 6 ชั่วโมง ดอกจะดกมากในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ดอกจะติด
      อยูบนตนนาน 10 – 20 วัน             กลุมสื่อสงเสริมการเกษตร  สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี  กรมสงเสริมการเกษตร
   1   2   3   4   5   6   7