Page 6 -
P. 6

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           3. °√–∫◊Õ “¡“√∂„™â·√ßß“π„π‰√àπ“·≈–≈“°‡°«’¬π‰¥â¥’°«à“‚§
       ‚¥¬∑—Ë«‰ª°√–∫◊Õ‰∂π“‰¥â«—π≈– 4 ∂÷ß 6 ™—Ë«‚¡ß À√◊Õª√–¡“≥§√÷Ë߉√à∂÷ß

       Àπ÷Ë߉√à °“√„™â°√–∫◊Õ‰∂π“®–‡ ’¬§à“„™â®à“¬∂Ÿ°°«à“„™â√∂‰∂¢π“¥‡≈Á°¡“°
       πÕ°®“°π’Ȭ—ß®–‰¥âªÿܬ®“°¡Ÿ≈„ à‰√àπ“Õ’°¥â«¬ª√–¡“≥‰¥â«à“°√–∫◊ÕÀπ÷Ëßμ—«

       „Àâ¡Ÿ≈‡ªìπªÿܬ‰¥â∂÷ߪï≈–Àπ÷Ëß∂÷ß Õßμ—π ∑”„À⇰…μ√°√ “¡“√∂ª√–À¬—¥
       §à“ªÿܬ≈߉¥â®”π«πÀπ÷Ëß ªí®®ÿ∫—π¡Ÿ≈°√–∫◊Õ “¡“√∂¢“¬‰¥â√“§“ À“°‡≈’Ȭß

       °√–∫◊ÕÀ≈“¬μ—« °ÁÕ“®¡’√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬¡Ÿ≈°√–∫◊Õ‰¥âÕ’°¥â«¬
    2    ° √ ¡ ª »ÿ  — μ «å
        °“√‡≈’Ȭ߰√–∫◊Õ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11