วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาคลังความรู้ ปัญญานันทภิกขุ
  2. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นผลงานของท่านปัญญานันทภิกขุ
  3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของท่านปัญญานันทภิกขุสู่สาธารณชน ในรูปอิเล็กทรอนิกส์

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. พุทธบริษัทสี่ และผู้ฝักใฝ่ในการศึกษาพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาผลงานของท่านปัญญานันทภิกขุในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  2. สาธารณชน สามารถศึกษาและรับฟังธรรมได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ด้วยความสะดวกและประหยัด
  3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือของแหล่งความรู้ทางธรรม เพื่อร่วมกันเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาในสังคมไทย

 

windows live messenger
limewire indir