รายละเอียดโครงการ

วัตถุประสงค์

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากหนังสือที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถ ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งหนังสือที่ได้รับอนุญาตสิทธิเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน จัดทำเป็นชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "หนังสือของพ่อ" ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/King-Rama9

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “หนังสือของพ่อ” เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมจากหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระราชดำรัส และโครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ และเจ้าของผลงานที่อนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน เพื่อเผยแพร่และให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ต้องการหาความรู้ ให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงองค์ความรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ของประเทศไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา