sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,135 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

217 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,478 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

183 เล่ม

จำนวนการอ่าน 33,914 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

76 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,047 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

91 เล่ม

จำนวนการอ่าน 23,371 ครั้ง