sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

54 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,008 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

221 เล่ม

จำนวนการอ่าน 39,152 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

184 เล่ม

จำนวนการอ่าน 34,391 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

76 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,148 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

91 เล่ม

จำนวนการอ่าน 23,537 ครั้ง