sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 580 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

167 เล่ม

จำนวนการอ่าน 34,892 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

148 เล่ม

จำนวนการอ่าน 31,493 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

62 เล่ม

จำนวนการอ่าน 17,034 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,379 ครั้ง