sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

56 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,669 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

242 เล่ม

จำนวนการอ่าน 49,292 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

212 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,120 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,621 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 25,294 ครั้ง

feedback