sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

56 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,695 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

229 เล่ม

จำนวนการอ่าน 42,086 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

186 เล่ม

จำนวนการอ่าน 36,205 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

76 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,557 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

94 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,094 ครั้ง