sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

152 เล่ม

จำนวนการอ่าน 59,607 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,985 ครั้ง

ศาสนา

143 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,773 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,314 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 296 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

11 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,487 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,779 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,532 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 881 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,103 ครั้ง