sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

177 เล่ม

จำนวนการอ่าน 61,766 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,248 ครั้ง

ศาสนา

144 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,545 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,917 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 391 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,192 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,187 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,868 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 945 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

39 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,797 ครั้ง