sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

179 เล่ม

จำนวนการอ่าน 71,445 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,903 ครั้ง

ศาสนา

144 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,607 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 15,811 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 479 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,841 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,691 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,299 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,370 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

40 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,444 ครั้ง

feedback