sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

179 เล่ม

จำนวนการอ่าน 65,434 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,002 ครั้ง

ศาสนา

144 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,686 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 14,657 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 448 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,518 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,091 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,163 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,107 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

40 เล่ม

จำนวนการอ่าน 5,667 ครั้ง

feedback