sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

177 เล่ม

จำนวนการอ่าน 62,251 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,419 ครั้ง

ศาสนา

144 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,895 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 14,062 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 428 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,271 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,546 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,959 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 960 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

39 เล่ม

จำนวนการอ่าน 5,145 ครั้ง