sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

174 เล่ม

จำนวนการอ่าน 61,516 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,147 ครั้ง

ศาสนา

144 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,185 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,844 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 383 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,166 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,993 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,844 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 935 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

33 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,206 ครั้ง