sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

177 เล่ม

จำนวนการอ่าน 64,299 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,763 ครั้ง

ศาสนา

144 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,152 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 14,438 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 435 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,399 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,829 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,010 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,054 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

40 เล่ม

จำนวนการอ่าน 5,315 ครั้ง