บทความวิชาการจากโครงการวิจัยพจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย


(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง : บทความวิชาการจากโครงการวิจัยพจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย
คณะผู้วิจัย : รศ.ดร. อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล
นส. จิรภา นิวาตพันธุ์
Philipp Dill
ปีที่จัดพิมพ์ :
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

. Posted in มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

windows live messenger
limewire indir