วงจรเรี
ยงกระแสในอิ
เล็
กทรอนิ
กส
กํ
าลั
I
ในการทํ
าให
จี
ที
โอหยุ
ดนํ
ากระแสนั้
น ในทางทฤษฎี
ก็
คื
อการดึ
งกระแสออกจากเกตของจี
ที
โอ
นั่
นเอง สํ
าหรั
บในทางปฏิ
บั
ติ
เราอาจจํ
าเป
นต
องดึ
งกระแสออกจากเกตของจี
ที
โอถึ
ง 1/5 เท
าของ
กระแสแอโนดที่
กํ
าลั
งไหลในวงจร ด
วยข
อกํ
าหนดหรื
อเงื่
อนไขดั
งกล
าวนี้
ทํ
าให
การออกแบบวงจรขั
เกตของจี
ที
โอเป
นเรื่
องที่
ยุ
งยากซั
บซ
อนมาก อย
างไรก็
ตาม ด
วยเงื่
อนไขที่
จี
ที
โอมี
ขนาดพิ
กั
ดด
าน
แรงดั
น และกระแสที่
สู
งมาก จึ
งทํ
าให
จี
ที
โอมี
ความเหมาะสมกั
บงานที่
ต
องควบคุ
มกํ
าลั
งงานไฟฟ
าสู
งๆ
ป
จจุ
บั
นนี้
จี
ที
โอ สามารถผลิ
ตที่
พิ
กั
ดแรงดั
นสู
งถึ
ง 5000 โวลท
และสามารถผลิ
ตให
มี
พิ
กั
ดกระแสสู
งได
ถึ
ง 5000 แอมแปร
แต
กระนั้
นก็
ตาม ด
วยคุ
ณลั
กษณะที่
เหมื
อนกั
บไทริ
สเตอร
ทํ
าให
จี
ที
โอนั้
นทํ
างานได
ที่
ความถี่
ไม
สู
งมากนั
ก และขึ้
นอยู
กั
บช
วงเวลาหยุ
ดนํ
ากระแสเช
นเดี
ยวกั
นกั
บไทริ
สเตอร
อย
างไรก็
ตามจี
ที
โอมี
ทั้
งข
อดี
และข
อเสี
ยเมื่
อเที
ยบกั
บไทริ
สเตอร
ซึ่
งสามารถแจกแจง
รายละเอี
ยดได
ดั
งนี้
# ข
อดี
ของจี
ที
โอเมื่
อเที
ยบกั
บไทริ
สเตอร
- ไม
ต
องการวงจรช
วยในการหยุ
ดนํ
ากระแส
- มี
อั
ตราการสวิ
ตช
ที่
สู
งกว
- มี
ค
า di/dt ที่
สู
งกว
าในขณะนํ
ากระแส
- มี
ประสิ
ทธิ
ภาพที่
สู
งกว
า เนื่
องจากไม
มี
กํ
าลั
งงานสู
ญเสี
ยเกิ
ดขึ้
นในวงจร
ช
วยหยุ
ดนํ
ากระแส
- วงจรมี
ขนาดที่
เล็
กกว
า เนื่
องจากไม
มี
วงจรช
วยหยุ
ดนํ
ากระแส
- เกิ
ดสั
ญญาณรบกวนขึ้
นน
อยกว
า เนื่
องจากไม
มี
วงจรช
วยหยุ
ดนํ
ากระแส
# ข
อเสี
ยของจี
ที
โอเมื่
อเที
ยบกั
บไทริ
สเตอร
- มี
ค
ากระแสแลตชิ่
ง และค
ากระแสโฮลดิ้
งที่
สู
งกว
- มี
แรงดั
นตกคร
อมในขณะนํ
ากระแสสู
งกว
า จึ
งมี
กํ
าลั
งงานสู
ญเสี
ยที่
สู
งกว
- ต
องการการจั
ดการกระแสเกตที่
สู
ง และซั
บซ
อนกว
- วงจรขั
บเกตมี
กํ
าลั
งงานสู
งกว
- มี
อั
ตราการทนแรงดั
นที่
ต่ํ
ากว
อย
างไรก็
ดี
ทั้
งๆ ที่
มี
ข
อเสี
ยและข
อจํ
ากั
ดมากมายข
างต
นสํ
าหรั
บจี
ที
โอ หากแต
ก็
ยั
งมี
การใช
งาน
จี
ที
โอกั
นอย
างกว
างขวางโดยเฉพาะกั
บงานที่
มี
กํ
าลั
งงานสู
งๆ อาทิ
วงจรอิ
นเวอร
เตอร
กํ
าลั
งงานสู
แบบผกผั
นความถี่
วงจรขั
บเคลื่
อนสํ
าหรั
บระบบเลื่
อนไฟฟ
า และวงจรควบคุ
มกํ
าลั
งงานไฟฟ
าใน
โรงงานถลุ
งเหล็
ก เป
นต
−30−
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...195