Page 9 -
P. 9

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      2  พันธุศาสตร์ประชากร
        สำาหรับการปรับปรุงพันธุ์


      จัดกลุ่มพันธุ์หรือสายพันธุ์ที่มีจ�านวนมากให้ลดจ�านวนลง แล้วหาตัวแทนของพันธุ์หรือสายพันธุ์
      ในแต่ละกลุ่ม วิธีการดังกล่าวจะลดอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อข้อมูลฟีโนไทป์เนื่องจาก

      เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางจีโนไทป์ด้านเดียว พร้อมทั้งนิยมน�าเครื่องหมายโมเลกุลใช้ในการตรวจสอบ
      ความเป็นลูกผสมที่ต้องการผสมข้ามว่าการผสมพันธุ์นั้นประสบความส�าเร็จหรือไม่เพื่อพัฒนาประชากร

      ในรุ่นถัดไป และสามารถคาดการณ์ว่าประชากรที่เกิดขึ้นจะมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมใหม่เกิดขึ้น
      มากน้อยเพียงใด
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14