Page 7 -
P. 7

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      iii                      สารบัญ (ต่อ)
      หัวข้อ                                     หน้า

      บทที่ 5  การวัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติ………………………………………………..…….............….. 131
          การผสมพันธุ์แบบเป็นระบบ……………………………………………………………………….…….. 131

          การผสมพันธุ์แบบไม่เป็นระบบ……………………………………………………………………........ 141
      บทที่ 6 ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์……………………….....………………... 153

      บทที่ 7 การศึกษาความแปรปรวนของประชากรโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล……………………….. 159
          บรรณานุกรม…………………………………………………………………………............................. 181

          ดัชนี (Index) …………………………………………………………………………………………………. 183
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12