Page 6 -
P. 6

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                 ii                         สารบัญ
       หัวข้อ                                     หน้า

       ค�าน�า  …………………………………………………………………………………………………………………….... i
       สารบัญ …………………………………………………………………………………………………………………….... ii
       บทน�า   พันธุศาสตร์ประชากรส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์....……………………………………………….... 1

       บทที่ 1 องค์ประกอบทางพันธุกรรมและการเข้าสู่สภาพสมดุลของประชากร……………………..... 3

            สภาพสมดุลของประชากรที่ความถี่ของยีนอยู่บนออโตโซม…………………………...…....... 3
            คุณสมบัติของประชากรที่อยู่ในสภาพสมดุล………………………………………………………... 7
            สภาพสมดุลของประชากรที่ความถี่ของยีนในเพศผู้และเพศเมียแตกต่างกัน…….....…… 11

            สภาพสมดุลของประชากรที่ลักษณะถูกควบคุมด้วยยีนหลายอัลลีล…………………......... 14

            สภาพสมดุลของประชากรที่ลักษณะถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ……........ 21
            สภาพสมดุลของยีน 2 ต�าแหน่ง………………………………………………………………………..… 31
               ยีนที่ควบคุมลักษณะอยู่ต่างคู่โครโมโซม ……………………………………………………..… 31

               ยีนที่ควบคุมลักษณะอยู่บนโครโมโซมเดียวกัน…………………………………………........ 42

            การทดสอบประชากรที่อยู่ในสภาพสมดุล…………………………………………………….......... 52
            การทดสอบการเกาะติดกันของยีน………………………………………………………………….….. 56
            สภาพสมดุลของยีนในพืช autopolyploids…………………………………………………….….. 65

       บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน……………………………………………………………………........ 71

            การกลายยีน ……………………………………………………………………………………………......... 71
            การคัดเลือก …………………………………………………………………………………………….......... 77
            อิทธิพลของประชากรขนาดเล็ก..……………………………………………………………………..... 92

            การอพยพ………………………………………..…………………………………………………………...... 94

            การแบ่งแยกและการอพยพ : สูตรของวาห์ลุนต์........................................................... 97
       บทที่ 3 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ค่าบาท………………………………………………………………….....…. 103
            รีเกรสชั่น สหสัมพันธ์ และสัมประสิทธิ์ค่าบาทในข้อมูลฟีโนไทป์…………………………..... 103

            รีเกรสชั่น สหสัมพันธ์ และสัมประสิทธิ์ค่าบาทในข้อมูลจีโนไทป์ และเซลล์สืบพันธุ์….… 107

            กฎในการใช้สัมประสิทธิ์ค่าบาท………………………………………………………………………..... 112
       บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว...………………………………………………………... 119
            ความสัมพันธ์ของยีนที่ไม่ได้อยู่บนโครโมโซมเพศ…………………………………………….……. 119

            ความสัมพันธ์ของยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ………………………………………………….……… 125
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11