Page 4 -
P. 4

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                 i                          ค�าน�า
           หนังสือพันธุศาสตร์ประชากรส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงขึ้นส�าหรับการเรียน
       การสอนให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนวิชา 01003572 พันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุง

       พันธุ์พืช (Quantitative Genetics in Plant Breeding) และวิชา 01003575 การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ขั้นสูง 1
       (Advanced Plant Breeding I) ของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ก�าแพงแสน รวมทั้งวิชา 02049571

       พันธุศาสตร์ประชากรส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์ (Population Genetics for Breeding) ของสาขา
       การปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตร ก�าแพงแสน ซึ่งมีต้นแบบมาจากหนังสือพันธุศาสตร์ประชากรและ

       ปริมาณของ ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองค�า และหนังสือพันธุศาสตร์ประชากรของ รองศาสตราจารย์
       ดร.สมชัย จันทร์สว่าง และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหา

       ประกอบด้วย องค์ประกอบทางพันธุกรรมและการเข้าสู่สภาพสมดุลของประชากร การเปลี่ยนแปลง
       ความถี่ของยีนและจีโนไทป์ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ค่าบาท ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

       การวัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ และการศึกษา
       ความแปรปรวนของประชากรโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

           ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์ทั้งในและต่างประเทศทุกท่านที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ
       ในวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

       และศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองค�า ที่กรุณาแก้ไขและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
       ในการท�าหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งตัวอย่างที่ใช้ประกอบบางส่วนมาจากข้อมูลวิจัยและผลงานตีพิมพ์

       ของศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน�้ามันเพื่อพลังงานทดแทนและโครงการปรับปรุงพันธุ์
       เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ด�าพันธุ์ใหม่ส�าหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว

       ทุกท่านที่เป็นก�าลังใจให้ผู้เขียนตลอดมา
           สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งเกิดจากการพิมพ์หรือบางข้อความ

       ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ครบถ้วน ผู้เขียนขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว

                                           พัชรินทร์ ตัญญะ

                                           ภาควิชาพืชไร่นา
                                        คณะเกษตร ก�าแพงแสน
   1   2   3   4   5   6   7   8   9