Page 9 -
P. 9

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


        มาตรฐานฟาร์มควายไทย

                                แนวทางการแก้ไขปัญหา
                                   ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยง เพื่อเพิ่ม
                                ประสิทธิภาพและคุณภาพในการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ

                                โดยใช้การเลี้ยงแบบประณีต

        เราะจะเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มควายไทย
        ได้อย่างไร ?
           เราไปศึกษาช่องทางจากแนวทางการพัฒนา การเลี้ยงแบบประณีต มีองค์ประกอบ คือ

        ที่รวบรวมได้จากกรมปศุสัตว์ กันดีกว่า          จ�ากัดพื้นที่ในการเลี้ยง แทนการไล่ต้อนแบบดั้งเดิม
                                จัดวางระบบฟาร์มตามสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรแต่ละราย
                                โดยแยกพื้นที่คอกสัตว์จากที่พักอาศัยของคน โดยสร้างคอก
                                ให้มีส่วนเหมาะสมหลังคาป้องกันแดด ฝน และมีพื้นที่
                                ลานปล่อย มีแนวรั้วกั้น มีแปลงพืชอาหารสัตว์พร้อมระบบน�้า
                                ที่ใช้ในฟาร์มอย่างเพียงพอมีคลังเสบียงสัตว์ส�ารองไว้
                                ใช้ได้ตลอดปี มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ตรงตาม
                                ความต้องการของตลาดภายใต้กลุ่มเครือข่าย ขอขึ้น

                                ทะเบียนสัตว์ ท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ และบัตร
                                ประจ�าตัวสัตว์ มีระบบการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารสัตว์
                                เช่น การหมัก การผสมอาหาร หรือการท�า TMR โดยใช้
                                วัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้ทางการเกษตร ในท้องถิ่น
                                เพื่อลดค่าใช้จ่าย การจัดการระบบฟาร์มเพื่อดูแลสุขภาพสัตว์
        การส่งเสริมการเลี้ยงกระบือแบบประณีต       ด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)
        (Intensive Farm)                 เพื่อร่วมดูแลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีการรวมกลุ่ม
           จากสถานการณ์การเลี้ยงสัตว์ของประเทศ ประสบ เพื่อบริหารจัดการร่วมกัน เช่นการใช้เครื่องจักรกล
        ปัญหาหลัก ๆ คือ พื้นที่เลี้ยงตามธรรมชาติลดลง สุขภาพสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การรวมผลิต การตลาด

        ที่เลี้ยงแบบไล่ต้อนไม่สมบูรณ์จึงไม่มีประสิทธิภาพใน การขอสินเชื่อจากแหล่งทุน และมีการเชื่องโยงเครือข่าย
        การผลิต ขาดแรงงาน เกษตรกรมีความรู้ไม่เพียงพอ
        ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ สัตว์พันธุ์ดีไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ยังต้อง

        ได้รับการพัฒนาทักษะในการให้บริการเกษตรกร โรงฆ่าสัตว์
        ส่วนมากไม่ได้มาตรฐาน และส�าคัญมาก ยังขาดแหล่งเงินทุน
        ที่ให้การสนับสนุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่า


                                        ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
                                   ในการคัดเลือกและสภาพการเลี้ยงดูกระบือปลักของเกษตรกรในภาคตะวันออกเพื่อวิ่งแข่งขัน 3
                                                 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14