Page 8 -
P. 8

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


      ข้อมูลเปรียบเทียบจ�านวนกระบือในพื้นที่เขต ๒

      ระหว่างปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
                          จ�านวนกระบือ (ตัว)
          พื้นที่เขต ๒                            อัตราการเพิ่มขึ้น
                     พ.ศ. ๒๕๕๘        พ.ศ.๒๕๕๙
           เพศผู้        ๙,๓๔๗          ๙,๗๗๐         ๔๒๓ ตัว

           เพศเมีย        ๒๒,๑๒๕         ๒๔,๐๖๘         ๑,๙๔๓ ตัว

                            จ�านวนกระบือ (ตัว) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
          พื้นที่เขต ๒
                       ตัวผู้         ตัวเมีย         รวม
       สมุทรปราการ           ๑๐           ๒๖           ๓๖
       ชลบุรี             ๑,๖๒๖          ๔,๑๗๕         ๕,๘๐๑

       ระยอง              ๓๐๘           ๓๙๓          ๗๐๑
       จันทบุรี             ๙๖           ๔๑๖          ๕๑๒

       ตราด              ๒๗๒           ๔๓๒          ๗๐๔
       ฉะเชิงเทรา           ๘๒๗          ๒,๐๕๓         ๒,๘๘๐
       ปราจีนบุรี           ๒,๐๕๔          ๓,๗๖๕         ๕,๘๑๙
       นครนายก            ๒,๒๑๘          ๖,๒๐๒         ๘,๔๒๐

       สระแก้ว            ๑,๙๓๖          ๔,๖๖๓         ๖,๕๕๙

     2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ในการคัดเลือกและสภาพการเลี้ยงดูกระบือปลักของเกษตรกรในภาคตะวันออกเพื่อวิ่งแข่งขัน
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13