Page 7 -
P. 7

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


        ข้อมูลจ�านวนกระบือภายในประเทศ ประจ�าปี ๒๕๕๙


                                    พื้นที่     จ�านวนกระบือ (ตัว)
                                  รวมทั้งประเทศ        ๘๓๓,๗๖๕
                                   เขต ๑            ๒๐,๒๘๗

                                   เขต ๒            ๓๓,๘๓๘
                                   เขต ๓           ๓๓๒,๖๒๕
                                   เขต ๔           ๒๖๖,๒๔๑

                                   เขต ๕            ๙๐,๖๗๒
                                   เขต ๖            ๕๘,๔๖๒
                                   เขต ๗            ๙,๒๓๖

                                   เขต ๘            ๑๒,๗๗๗
                                   เขต ๙            ๙,๖๒๗
                                   ในการคัดเลือกและสภาพการเลี้ยงดูกระบือปลักของเกษตรกรในภาคตะวันออกเพื่อวิ่งแข่งขัน 1
                                                 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12