Page 6 -
P. 6

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                          สารบัญ      เรื่อง                                       หน้า

      การเลี้ยงกระบือ จังหวัดนครนายก

        ¤ สภาพการเลี้ยงกระบือ จังหวัดนครนายก .........................................................................................๓๘
        ¤ กระบือผลิตเนื้อ ................................................................................................................................๔๑
        ¤ การพัฒนาการเลี้ยงกระบือเชิงประณีต ............................................................................................๔๓

      การเลี้ยงกระบือ จังหวัดสระแก้ว
        ¤ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ .......................................................................................................................๔๕

        ¤ การต่อยอดโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา .............................................................................๔๖
        ¤ จุดก�าเนิด ธนาคารโค-กระบือ ..........................................................................................................๔๗

      ภาคผนวก
        ¤ “มูลค่าของมูลควาย มหาศาลมาก” ส�าหรับคนที่ใส่ใจ .....................................................................๕๐
        ¤ วิ่งควาย ............................................................................................................................................๕๑

        ¤ อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ................................................๕๒
        ¤ แบบสอบถาม/สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือก ........................๖๖
          และสภาพการเลี้ยงดูกระบือปลักของเกษตรกรในภาคตะวันออกเพื่อวิ่งแข่งขัน
        ¤ การทดสอบเกณฑ์การตัดสินการประกวดควายพันธุ์ชลบุรี ..............................................................๗๔

        ¤ ภาพผลการประกวดควายพันธุ์ชลบุรี ...............................................................................................๗๕
        ¤ ก�าหนดการประชุมสัมมนาเพื่อประชาพิจารณ์ .................................................................................๗๖
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11