Page 4 -
P. 4

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                         ค�าขอบคุณ

          หนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกและสภาพการเลี้ยงดูกระบือปลักของเกษตรกรในภาคตะวันออก
      เพื่อวิ่งแข่งขัน เป็นการรวบรวม เรียบเรียง จากข้อมูลการออกพบปะเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดภาคตะวันออก

      ซึ่งนับเป็นความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ (การเลี้ยงกระบือ) มีวิถีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากดั้งเดิม
      ผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการเลี้ยงกระบือ เพื่อให้เกิดการอยู่รอดภายใต้ความเปลี่ยนแปลงจาก
      ภาคการเกษตรเป็นภาคที่เป็นโซนเมืองอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

          ดังนั้นการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรจึงมีรูปแบบการด�ารงวิธีการเลี้ยงกระบือตามสภาพภูมิสังคม โดยมีภัยคุกคาม
      ที่ค่อนข้างมากจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป จากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง มูลค่าที่ดินสูงขึ้นๆ เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยง

      กระบือในชุมชน แต่ก็นับว่ายังไม่สายเกินไปเพราะการพัฒนาการเลี้ยงกระบือมีความได้เปรียบที่พันธุกรรมกระบือวิ่งชลบุรี
      หรือกระบือสายพันธุ์ภาคตะวันออกมีความโดดเด่นสายพันธุ์กระบือวิ่งสามารถน�าไปแก้ปัญหาหรือไปเสริมศักยภาพ
      การผลิตกระบือของประเทศไทยได้ทุกภาค เนื่องจากมีลักษณะสูงยาวโดดเด่น มีอัตลักษณ์หลายจุดตรงตามอุดมทัศนีย์

      ควายไทย ที่กรมปศุสัตว์วางเป้าหมายไว้เมื่อยี่สิบปี สามารถสร้างโอกาสให้เกษตรกรที่เลี้ยงกระบือวิ่งได้หลากหลายมิติ
      ทั้งการวิ่งแข่งขันการด�ารงสายพันธุ์ตัวเก่ง และการจ�าหน่ายเป็นฐานการผลิตสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ

          จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ในการสร้างสรรค์และสืบทอดคุณค่าสายพันธุ์ควายวิ่ง
      และมรดกองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวคนสิ่งดีๆ ที่ไม่อาจสื่อออกมาเป็นรูปธรรมโดยตรง เพื่อส่งต่อให้ยุวชนในยุคต่อๆ ไป
      โดยไม่ขาดช่วง สร้างความภาคภูมิใจให้คนรุ่นใหม่ที่ยังเลี้ยงกระบือให้เป็นบุคลชั้นแนวหน้า และส�าคัญยิ่งวิถีวัฒนธรรม
      การวิ่งควายชลบุรีที่สืบทอดมากว่า ๑๔๕ ปี มีจุดแข็งที่เชื่องโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิ่งควายทั้งแบบวิ่งบก

      และวิ่งน�้า ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งๆ ที่ใช้ควายและคนชุดเดิม เพราะควายบกใช้คนกับควายเพียงอย่างละหนึ่งชีวิต
      มีเพียงเชือกกับแส้ในมือผู้ขี่บังคับทิศทาง ขณะที่การวิ่งน�้า หรือวิ่งคราด ต้องใช้ควายคู่กับผู้ควบคุมหนึ่งชีวิต โดยมี
      อุปกรณ์ประกอบคือคราดควายคู่ ซึ่งอดีตใช้คราดนาเพื่อปรับระดับสูงต�่าของพื้นดินให้ตรงกับการวางแผนการท�านา

          ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณปราชญ์ชาวบ้านท้องถิ่น เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการ
      และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งเอกสารและสื่อจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถสืบค้นข้อมูล

      ถึงแม้จะไม่ทั้งหมดมาเรียบเรียงและรวบรวมให้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะได้น�าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
      ในงานวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกและสภาพการเลี้ยงดูกระบือปลักของเกษตรกรในภาคตะวันออก
      เพื่อวิ่งแข่งขัน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อไป                                          คณะผู้วิจัย

                                         กรกฎาคม ๒๕๖๐
   1   2   3   4   5   6   7   8   9