Page 2 -
P. 2

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                     มรดกทางพันธุกรรม

         ๑.  จากสัตว์ป่า ดุร้าย กลายเป็นเชื่อง  มิใช่เรื่อง เพ้อฝัน จิตผันผวน
           ไม่ใช่เรื่อง บังเอิญ เชิญใคร่ครวญ  แต่มันเป็น กระบวน คัดเลือกพันธุ์

         ๒.  จากควายป่า ลูกเล็ก เด็กวัยอ่อน   ที่ไล่ต้อน มาขังไว้ ได้คัดสรร
           ตัวที่งาม ที่เข้าตา ก็พากัน     ชุบเลี้ยงมัน ต่อไป ไม่ฆ่าแกง
         ๓.  เมื่อให้ลูก ตกหลาน อีกหลายรุ่น   ลักษณะ เป็นคุณ ซ่อนแอบแฝง
           มันค่อยเผย พฤติกรรม ออกส�าแดง    คอยสังเกต จนเห็นแจ้ง จึงจดจ�า
         ๔.  แล้วถ่ายทอด ประสบการณ์ ผ่านลูกหลาน แปรควายป่า เป็นควายงาน อันเลิศล�้า

           มันกลายเป็น วิวัฒนาการ ด้านพันธุกรรม  ปรับซ�้าซ�้า เป็นพัน เป็นหมื่นปี
         ๕.  จนรุ่นเรา ควายไทย หนึ่งในโลก    นับเป็นโชค ยิ่งใหญ่ ในวิถี
           พันธุ์พิเศษ มีอุดม ทัศนีย์      ในโลกนี้ ควายไทย คือมงคล

         ๖.  ควายของเรา ร่วมรังสรรค์ สร้างบ้านเมือง จนรุ่งเรือง นาไร่ ท�าได้ผล
           ควายพันปี ก่อนมี เครื่องจักรกล    ควายช่วยคน สร้างสังคม ที่มั่นคง
         ๗.  ช่วยคราดไถ ในยาม ที่สงบ       ถึงยามรบ ควายศึก ออกพิษสง
           เคยตะลุย ในสงคราม อย่างทระนง     จนเชิดธง ชูชัย บางระจัน
         ๘.  โปรดอย่าเห็น เป็นเพียง สัตว์แสนรู้  ลองตรองดู เป็นงานสร้าง อย่างเหนือชั้น

           นวัตกรรม ล�้าสมัย ไม่รู้กัน     เป็นมรดก สูงขั้น พันธุกรรม
         ๙.  ควรหรือไม่ ให้มัน พลันสูญสิ้น    นี่ทรัพย์สิน ทางปัญญา ค่าคูณค�้า
           การสืบสาน ไทยทั้งมวล ควรกระท�า    จักชอกช�้า เสียดาย เมื่อสายเกิน ฯลฯ                                        ประพันธ์โดย นายเรืองศักดิ์ ละทัยนิล
                            ข้าราชการบ�านาญ (อดีตปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/บุรีรัมย์/มหาสารคาม)
                                               7 มิถุนายน 2560
   1   2   3   4   5   6   7